INFORMACJA WÓJTA GMINY BOBROWICE DOTYCZĄCA ZMIANY W WYCINCE DRZEW PO 17 CZERWCA 2017 R.

 Ogłoszenie

INFORMACJA WÓJTA GMINY BOBROWICE

DOTYCZĄCA ZMIANY W WYCINCE DRZEW PO 17 CZERWCA 2017 R.

W dniu 17 czerwca 2017 r. w życie weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, a wraz z nią zmieniają się przepisy dotyczące wycinki drzew.

KTO MOŻE WYCIĄĆ DRZEWO

 1. Zapisy nowej ustawy nałożyły na osoby fizyczne (właścicieli nieruchomości) obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają:
 2. a)  80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
 3. b)  65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,
 4. c) 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zamiar usunięcia drzewa, trzeba zgłosić gminie, inaczej właściciel zapłaci karę. 

 1. Organ przyjmujący zgłoszenie zobowiązany został do przeprowadzenia oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia, podczas których ustalony zostanie gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5 cm. Z oględzin sporządzany zostanie protokół, którego zapis utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia (w przypadku nieusunięcia drzew w powyższym terminie konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia).
 2. W przypadku uznania zasadności organ będzie mógł w terminie 14 dni od oględzin, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia drzewa. Wydanie powyższej decyzji stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.
 3. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzinwłaściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.
 4. Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

WYMAGANIA UZYSKANIA POZWOLENIA DLA POZOSTAŁYCH PODMIOTÓW

W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm. Dotyczy: topól, wierzb, klonów jesionolistnych i srebrzystych – o obwodach pni powyżej 80 cm, kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych – o obwodach pni powyżej 65 cm i pozostałych drzew – o obwodach pni powyżej 50 cm.

Festyn rodzinny

 Ogłoszenie, Sport

W dniu 10 czerwca 2017r. w Dychowie odbył się coroczny festyn rodzinny. Imprezę otworzył Wójt Gminy Bobrowice Marek Babul życząc wszystkim udanej zabawy.

Na początek przygotowane przez Panią Barbarę Lubińską i Panią Katarzynę Dudzic-Syty  dzieci ze szkoły podstawowej w Dychowie zachwyciły występem teatralnym oraz tanecznym.  Występy nagrodzono brawami i drobnymi upominkami.  Podczas festynu jak zawsze animatorzy z  „Grupy T” z Torunia prowadzili szereg gier, zabaw i konkursów z nagrodami,
a następnie swoim spektaklem kabaretowym rozbawiali najmłodszą publiczność. Nie zabrakło również dmuchańców oraz malowania buziek. Dużym powodzeniem cieszyła się nasza słynna grochówka, która jak zawsze dla wszystkich była bezpłatna, a także pajda chleba z ogórkiem i ciasto serwowane przez Sołectwo Dychów. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna.

Podziękowania dla PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Dychów w Dychowie za zabezpieczenie zasilania w energię elektryczną imprezy oraz strażakom z OSP Bronków za przygotowane pokazu.

 

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze

 Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

 

informuję, że dzień 21 czerwca 2017 r. (środa) jest dniem otwartym w delegaturach Krajowego Biura Wyborczego

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących propozycji nowych wzorów kart do głosowania,

stosowanych w wyborach do poszczególnych rad oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Będzie również możliwość uzyskania informacji o prawach wyborczych, uprawnieniach osób niepełnosprawnych,

a także zasadach głosowania w wyborach samorządowych. Ponadto będzie możliwość uzyskania informacji o stałych

działaniach Komisarza Wyborczego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

 

Dzień otwarty w delegaturach to kolejny etap konsultacji kształtu kart do głosowania, jakie Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze prowadzą od listopada ubiegłego roku.

Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze prowadzą konsultacje kształtu kart do głosowania do końca czerwca. Po wakacjach opublikowany zostanie raport z konsultacji,
a opinie wyborców będą miały charakter doradczy przy ustaleniu ostatecznego wzoru karty do głosowania. Państwowa Komisja Wyborcza planuje zaprezentowanie wzoru karty wyborczej jesienią tego roku.

 

Opinie można zgłaszać także za pośrednictwem strony www.pkw.gov.pl oraz poprzez kanały PKW i KBW w portalach społecznościowych.

Gminne Ćwiczenia Sportowo – Pożarnicze

 Ogłoszenie

Dnia 04.06.2017r. na stadionie w Bobrowicach odbyły się Gminne Ćwiczenia Sportowo – Pożarnicze.  Nad przebiegiem ćwiczeń czuwali sędziowie z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim. Wśród drużyn wyniki przedstawiały się następująco:

Seniorzy I miejsce – OSP Bobrowice

II miejsce – OSP Strużka

III miejsce – OSP Bronków

Kobiety I miejsce – OSP Bobrowice

MDP I miejsce – OSP Bronków

II miejsce – OSP Bobrowice

III miejsce – OSP Bobrowice

Udział wzięli również chłopcy do lat 10 z OSP Bobrowice.

Wszystkim drużyną dziękujemy za udział w ćwiczeniach.

Wyniki wyborów sołtysów

 Ogłoszenie

Strużka

Uprzejmie informujemy, że w przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2017 r. wyborach uzupełniających nowym sołtysem miejscowości Strużka został wybrany Pan Łukasz Kamerduła, natomiast nowymi członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Pan Artur Bunak
 2. Pani Alina Zielińska
 3. Pan Marek Maciaszek

Gratulujemy wyboru i życzymy sukcesów w dążeniu do realizacji zamierzonych celów.