Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego

 Ogłoszenie

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO
„NAKRĘĆ SIĘ NA CZYTANIE!”
dla rodzin z województwa lubuskiego „Nakręć się na czytanie! ”
Adresat Rodziny wraz z dziećmi zamieszkujące województwo lubuskie.
Regulamin konkursu
Cel konkursu
Konkurs ma na celu promowanie czytelnictwa, zachęcenie mieszkańców województwa lubuskiego do spędzania wolnego czasu z książką oraz kreatywnego podejścia do książki i podejmowania działań twórczych z książką przez dzieci i dorosłych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Zadanie konkursowe
Zareklamowanie ulubionej książki dla dzieci i młodzieży w formie krótkiego filmu – rodzaj i gatunek literatury dowolny. Czas projekcji filmu jest ograniczony do 3 minut (dłuższe nie będą podlegać ocenie).
Organizator
Organizatorem konkursu jest Klub Czytających Rodzin „Przystanek Czytankowo” w Gorzowie Wielkopolskim, działający przy Bibliotece Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, zwany dalej Organizatorem.
Zasady uczestnictwa
1. Konkurs skierowany jest do rodzin z dziećmi, które stworzą zespół. Film tworzy zespół w skład, którego wchodzi dzieci/dziecko i rodzice/rodzic/opiekun prawny.
2. W konkursie mogą wziąć udział zespoły, które zamieszkują województwo lubuskie.
3. Film reklamujący książkę może być przygotowany przez 1 rodzinę.
4. Każda rodzina może dostarczyć wyłącznie jeden film.
5. Film musi zostać zapisany na płycie DVD w jednym z podanych formatów pliku wideo: AVI, MP4, MOV, WMV, 3GP.
6. Uczestnik zgłaszając film potwierdza tym samym, iż posiada pełnię praw autorskich, w tym do muzyki użytej w ścieżce dźwiękowej. W innym przypadku zobowiązany jest dołączyć do filmu oświadczenie wyjaśniające sytuację prawną filmu. Prawa autorskie filmu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku zgłoszenia filmu naruszającego prawa autorskie
(osobiste lub majątkowe) lub dobra osobiste osób trzecich, osoba zgłaszająca film pokryje wszystkie koszty obsługi prawnej wynikającej z ewentualnych roszczeń oraz koszty kar i odszkodowań nałożonych z tego tytułu.
7. Film (płyta DVD) musi zostać dostarczony osobiście lub przesłany wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (do pobrania ze strony www.womgorz.edu.pl) oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez rodziców/prawnych opiekunów do 10 lutego 2018 r.. Decyduje data wpłynięcia prac do Organizatora.
8. Konkurs nie wyszczególnia kategorii wiekowych.
9. Nadesłane prace oceni jury w składzie: Iwona Bartnicka – filmoznawca Monika Żołędziejewska – bibliotekarz Anna Giniewska – założyciel KCR „Przystanek Czytankowo”
10. Prace konkursowe należy nadsyłać lub dostarczyć na adres Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego ul. Łokietka 20a 66-400 Gorzów Wlkp.
opatrzone dopiskiem: KONKURS CZYTELNICZY „NAKRĘĆ SIĘ NA CZYTANIE!”
11. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie prac zostaną o jego wynikach powiadomieni mailowo/telefonicznie.
12. Przewidziane są 3 nagrody główne i wyróżnienia.
13. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 24 lutego 2018 r. o godz. 11:00 podczas obchodów V urodzin Klubu Czytających Rodzin „Przystanek Czytankowo”, w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej.
Postanowienia końcowe
1. Autorzy prac zachowują prawa autorskie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania zgłoszonych prac w celu promocji działalności KCR „Przystanek Czytankowo” i Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp.
3. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Dziale Udostępniania Zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. osobiście oraz drogą mailową lub telefoniczną (rodzinaczyta.gorzow@gmail.com, 95/721-61-35, 509 517 206).
4. Regulamin niniejszy jest dostępny na stronie internetowej www.womgorz.edu.pl, a także w siedzibie organizatora konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestników konkursu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji regulaminu na stronie internetowej www.womgorz.edu.pl.

 

ZAŁĄCZNIKI:

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Mammografia – Badania

 Ogłoszenie

Dnia 06 lutego 2018 r. przy Pomniku w Bobrowicach przeprowadzane będą bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanych tego typu badań. Panie, które nie będą spełniały tych warunków będą mogły mieć wykonane badania odpłatnie w cenie 80 zł. Bardzo zależy nam na tym aby dotrzeć do mieszkanek urodzony w ,1966 r., 1967 r. oraz 1968 r. – te Panie mogą już wykonać badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Zapisy na badania

Zapisy na badania prowadzone są pod numerami telefonów: 68 452 77 96, 68 452 77 17, 605 596 655 oraz 605 598 077 (od 8.00 do 16.00: pn.-pt. )

Po prostu przyjdź

Badanie można wykonać bez żadnego przygotowania. Najlepiej zgłosić się w dwuczęściowym ubraniu, tak, by łatwo można było rozebrać się do pasa. W tym dniu nie powinno się używać dezodorantu, talku, balsamu ani kremu w okolicy górnej połowy ciała.

Podczas badania pierś układana jest na małej podstawce i dociskana plastikową płytką od góry oraz z boku, co pozwala uzyskać dwa obrazy. Ucisk ten trwa zaledwie kilka sekund.

Dlaczego warto robić mammografię?

Mammografia może wykryć zmiany od 2 do 4 lat wcześniej, zanim staną się one jawne klinicznie. Naturalny przebieg raka sutka jest zwykle bardzo długi i dlatego uważa się, że rak piersi jest chorobą przewlekłą. Poczynając od pierwszej komórki, która uległa przemianie złośliwej, w większości przypadków guz osiąga średnicę 1 cm w ciągu 7 – 8 lat. Stała kontrola piersi daje ogromną szansę wykrycia wczesnych zmian i zastosowania leczenia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!