Informacja

 Ogłoszenie

Wójta Gminy Bobrowice

w sprawie wyniku  przeprowadzonego konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bobrowicach

     Wójt Gminy Bobrowice informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkurs w dniu  26 kwietnia 2019 roku, na stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Bobrowicach nie został wyłoniony żaden kandydat. W związku z niewyłonieniem kandydata Komisja stwierdziła nierozstrzygnięcie konkursu.

Wójt Gminy

/-/ Wojciech Wąchała

Światowy Dzień bez papierosa

 Ogłoszenie

Co roku 31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Papierosa. Święto to stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne. Dzień ten  ma równie zachęcić do 24-godzinnego okresu abstynencji od wszystkich form konsumpcji tytoniu na całym świecie.

Światowy Dzień bez Papierosa został ustanowiony przez WHO w 1987 roku ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywoływanymi przez palenie. Według danych WHO co roku z powodu palenia papierosów i narażenia na oddziaływanie dymu tytoniowego umiera niemal 6 milionów osób (jeden zgon co sześć sekund). W  Polsce, co roku 70 000 mieszkańców naszego kraju umiera z powodu palenia tytoniu, a kolejne 8 000 zgonów jest spowodowanych biernym paleniem

Papierosów nie można palić „bezkarnie”. Jak dowiodły liczne badania, istnieje związek przyczynowo- skutkowy między opisywanym nałogiem a rozwojem rozmaitych chorób. Palacze częściej zapadają na: nowotwory jamy ustnej, gardła, krtani, płuc oraz innych narządów, choroby układu krążenia, udary, choroby układu oddechowego (np. przewlekłą chorobę obturacyjną płuc), chorobę Crohna, osteoporozę, chorobę Alzheimera, a także nowotwory szyjki macicy, trzustki i nerek.

Wprowadzone zakazy palenia tytoniu  w miejscach publicznych mają na celu ochronę osób niepalących przed biernym paleniem. W Polsce obowiązuje zakaz palenia w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych, zakładach pracy oraz innych pomieszczeniach użytku publicznego, w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do wypoczynku i zabawy dzieci, na przystankach komunikacji miejskiej i w środkach publicznego transportu oraz na dworcach

Nabór Wniosków

 Ogłoszenie

Nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim ogłasza nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w ramach Projektu „Klucz do zatrudnienia dla osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy (V)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.1 Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020, w terminie od 27.05.2019 r. do 07.06.2019 r. do godz. 15ºº.
Wnioski mogą składać pracodawcy, którzy chcą stworzyć stanowisko pracy dla osób po 30 roku życia, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
 osób po 50 roku życia,
 osób długotrwale bezrobotnych (zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej jest to osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy. Do okresu bezrobocia należy zaliczyć również okres pozostawania bez pracy przed rejestracją w urzędzie, na podstawie m.in. oświadczenia uczestnika),
 kobiet,
 osób z niepełnosprawnościami,
 osób o niskich kwalifikacjach (szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy).
Wniosek należy złożyć w formie pisemnej na obowiązującym w Urzędzie druku w terminie ogłoszonego naboru w:
 Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie Odrzańskim – sekretariat, pok. nr 121,
 Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie Odrzańskim Filia w Gubinie, pok. nr 07.
Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem dokonywania z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Szczegółowych informacji udzielają:
 Michalina Lipińska – specjalista ds. rozwoju zawodowego – stażysta – PUP w Krośnie Odrzańskim – pok. nr 028, tel. 68 383 03 19,
 Anna Szymaniak – pośrednik pracy – Filia w Gubinie – pok. nr 07, tel. 68 455 82 21

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej oraz o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej

 Ogłoszenie

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim

 informuje, iż w terminie

 od dnia  20.05.2019 r. do dnia 31.05.2019 r. do godz. 15.00

przystępuje do naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej oraz o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej

O dotację mogą ubiegać się osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie Odrzańskim jako bezrobotne dla których został ustalony I lub II profil pomocy, które  do tej pory nie otrzymały bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej i nie posiadały wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania zakończyły działalność gospodarczą w okresie  przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Wniosek należy złożyć w formie pisemnej na obowiązującym w Urzędzie druku w terminie ogłoszonego naboru w:

  • Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie Odrzańskim – sekretariat, pok. nr 121,
  • Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie Odrzańskim Filia Gubin – pok. nr 07.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania jednorazowo środków
na podjęcie działalności gospodarczej oraz na podjęcie działalności na zasadach określonych  dla spółdzielni socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie Odrzańskim.

Szczegółowych informacji udzielają:

  • Ewelina Ciechanowicz – pośrednik pracy –  PUP w Krośnie Odrzańskim – pok. nr 024,

       tel. 68 383 03 06;

  • Monika Kluczycka – pośrednik pracy – Filia w Gubinie – pok. nr 07, tel. 68 455 82 21.