Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego

 Ogłoszenie

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO
„NAKRĘĆ SIĘ NA CZYTANIE!”
dla rodzin z województwa lubuskiego „Nakręć się na czytanie! ”
Adresat Rodziny wraz z dziećmi zamieszkujące województwo lubuskie.
Regulamin konkursu
Cel konkursu
Konkurs ma na celu promowanie czytelnictwa, zachęcenie mieszkańców województwa lubuskiego do spędzania wolnego czasu z książką oraz kreatywnego podejścia do książki i podejmowania działań twórczych z książką przez dzieci i dorosłych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Zadanie konkursowe
Zareklamowanie ulubionej książki dla dzieci i młodzieży w formie krótkiego filmu – rodzaj i gatunek literatury dowolny. Czas projekcji filmu jest ograniczony do 3 minut (dłuższe nie będą podlegać ocenie).
Organizator
Organizatorem konkursu jest Klub Czytających Rodzin „Przystanek Czytankowo” w Gorzowie Wielkopolskim, działający przy Bibliotece Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, zwany dalej Organizatorem.
Zasady uczestnictwa
1. Konkurs skierowany jest do rodzin z dziećmi, które stworzą zespół. Film tworzy zespół w skład, którego wchodzi dzieci/dziecko i rodzice/rodzic/opiekun prawny.
2. W konkursie mogą wziąć udział zespoły, które zamieszkują województwo lubuskie.
3. Film reklamujący książkę może być przygotowany przez 1 rodzinę.
4. Każda rodzina może dostarczyć wyłącznie jeden film.
5. Film musi zostać zapisany na płycie DVD w jednym z podanych formatów pliku wideo: AVI, MP4, MOV, WMV, 3GP.
6. Uczestnik zgłaszając film potwierdza tym samym, iż posiada pełnię praw autorskich, w tym do muzyki użytej w ścieżce dźwiękowej. W innym przypadku zobowiązany jest dołączyć do filmu oświadczenie wyjaśniające sytuację prawną filmu. Prawa autorskie filmu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku zgłoszenia filmu naruszającego prawa autorskie
(osobiste lub majątkowe) lub dobra osobiste osób trzecich, osoba zgłaszająca film pokryje wszystkie koszty obsługi prawnej wynikającej z ewentualnych roszczeń oraz koszty kar i odszkodowań nałożonych z tego tytułu.
7. Film (płyta DVD) musi zostać dostarczony osobiście lub przesłany wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (do pobrania ze strony www.womgorz.edu.pl) oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez rodziców/prawnych opiekunów do 10 lutego 2018 r.. Decyduje data wpłynięcia prac do Organizatora.
8. Konkurs nie wyszczególnia kategorii wiekowych.
9. Nadesłane prace oceni jury w składzie: Iwona Bartnicka – filmoznawca Monika Żołędziejewska – bibliotekarz Anna Giniewska – założyciel KCR „Przystanek Czytankowo”
10. Prace konkursowe należy nadsyłać lub dostarczyć na adres Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego ul. Łokietka 20a 66-400 Gorzów Wlkp.
opatrzone dopiskiem: KONKURS CZYTELNICZY „NAKRĘĆ SIĘ NA CZYTANIE!”
11. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie prac zostaną o jego wynikach powiadomieni mailowo/telefonicznie.
12. Przewidziane są 3 nagrody główne i wyróżnienia.
13. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 24 lutego 2018 r. o godz. 11:00 podczas obchodów V urodzin Klubu Czytających Rodzin „Przystanek Czytankowo”, w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej.
Postanowienia końcowe
1. Autorzy prac zachowują prawa autorskie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania zgłoszonych prac w celu promocji działalności KCR „Przystanek Czytankowo” i Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp.
3. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Dziale Udostępniania Zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. osobiście oraz drogą mailową lub telefoniczną (rodzinaczyta.gorzow@gmail.com, 95/721-61-35, 509 517 206).
4. Regulamin niniejszy jest dostępny na stronie internetowej www.womgorz.edu.pl, a także w siedzibie organizatora konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestników konkursu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji regulaminu na stronie internetowej www.womgorz.edu.pl.

 

ZAŁĄCZNIKI:

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Mammografia – Badania

 Ogłoszenie

Dnia 06 lutego 2018 r. przy Pomniku w Bobrowicach przeprowadzane będą bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanych tego typu badań. Panie, które nie będą spełniały tych warunków będą mogły mieć wykonane badania odpłatnie w cenie 80 zł. Bardzo zależy nam na tym aby dotrzeć do mieszkanek urodzony w ,1966 r., 1967 r. oraz 1968 r. – te Panie mogą już wykonać badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Zapisy na badania

Zapisy na badania prowadzone są pod numerami telefonów: 68 452 77 96, 68 452 77 17, 605 596 655 oraz 605 598 077 (od 8.00 do 16.00: pn.-pt. )

Po prostu przyjdź

Badanie można wykonać bez żadnego przygotowania. Najlepiej zgłosić się w dwuczęściowym ubraniu, tak, by łatwo można było rozebrać się do pasa. W tym dniu nie powinno się używać dezodorantu, talku, balsamu ani kremu w okolicy górnej połowy ciała.

Podczas badania pierś układana jest na małej podstawce i dociskana plastikową płytką od góry oraz z boku, co pozwala uzyskać dwa obrazy. Ucisk ten trwa zaledwie kilka sekund.

Dlaczego warto robić mammografię?

Mammografia może wykryć zmiany od 2 do 4 lat wcześniej, zanim staną się one jawne klinicznie. Naturalny przebieg raka sutka jest zwykle bardzo długi i dlatego uważa się, że rak piersi jest chorobą przewlekłą. Poczynając od pierwszej komórki, która uległa przemianie złośliwej, w większości przypadków guz osiąga średnicę 1 cm w ciągu 7 – 8 lat. Stała kontrola piersi daje ogromną szansę wykrycia wczesnych zmian i zastosowania leczenia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Życzenia Świąteczne

 Ogłoszenie

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim mieszkańcom Gminy Bobrowice najlepsze życzenia. Niech ten szczególny okres będzie dla wszystkich okresem zadumy, wyciszenia, wypoczynku i prawdziwej radości. Życzymy Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek. Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia.

Wójt i Przewodniczący Rady Gminy Bobrowice Marek Babul i Mariola Szajek

OSP Bobrowice

 Ogłoszenie, Straż pożarna

18 listopada 2017 roku na placu Bohaterów w Zielonej Górze odbyła się uroczystość przekazania wozów bojowych ochotniczym strażom pożarnym, w tym dla Naszej jednostki z Bobrowic, które zostały zakupione  w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych „Tworzenie systemu bezpieczeństwa i ochrony przed pożarami, powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w średnie samochody ratowniczo – gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy”. Samochody posiadają na wyposażeniu specjalistyczny sprzęt ratowniczy, m.in. zestaw ratownictwa technicznego, medycznego oraz przeciwpowodziowego. Pojazd wyposażony został, także w zestaw umundurowania bojowego dla druhów z jednostki. W gminie Bobrowice samochód został przyjęty bardzo entuzjastycznie i uroczyście sprawiając radość nie tylko strażakom, ale także mieszkańcom.

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!

 Ogłoszenie

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!

 

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!

 

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

 

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują

WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.

 

Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się
w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.

 

Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw,
w których utrzymywane są świnie.

 

Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.

 

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

  • jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
  • powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia;
  • zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);

W związku z zagrożeniem ASF:

  • w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
  • należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
  • nie spuszczać psów ze smyczy;
  • należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia;
  • należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

 

Opracowano w Głównym Inspektoracie Weterynarii.

Zatwierdził: Paweł Niemczuk– Główny Lekarz Weterynarii.