Kampania społeczna: #mamczasrozmawiac

 Ogłoszenie

Krajowe Centrum ds. AIDS w ramach realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV przygotowało kampanię społeczną o charakterze edukacyjno-profilaktycznym.  Kampania pod hasłem: #mamczasrozmawiac skierowana jest do rodziny wielopokoleniowej i powstała po to, by stać się inspiracją do podjęcia dialogu międzypokoleniowego o zdrowiu.    Grupą docelową są osoby w różnym wieku i z różnymi doświadczeniami życiowymi, których zakażenie HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową może także dotyczyć.  Celem kampanii jest przypomnienie po raz kolejny, że problem HIV/AIDS może dotyczyć każdego z nas – bez względu na wiek, status społeczny, miejsce zamieszkania, przekonania, czy też płeć.

Co roku odnotowujemy w Polsce ok. 1200 zakażeń HIV. Codziennie o zakażeniu dowiadują się średnio trzy osoby. Jedna trzecia z nich to ludzie młodzi poniżej 30 r.ż., ale wzrasta też liczba osób 50+, u których wykrywane  jest zakażenie. W 2016 roku w tej grupie wiekowej rozpoznano 94 zakażenia, a do lipca 2017 aż 57. Czy możemy ograniczyć rozprzestrzenianie się zakażeń HIV? Zdaniem ekspertów z Krajowego Centrum ds. AIDS – tak.

W Polsce od początku epidemii HIV wykryto ponad 22 tys. zakażeń, ale liczba niezdiagnozowanych może być znacznie wyższa. Według badań przeprowadzonych przez Niezależny Instytut Badań Rynkowych IPSOS dla Krajowego Centrum ds. AIDS, niemal 40% osób aktywnych seksualnie, miało kontakty płciowe bez zabezpieczenia i po spożyciu alkoholu, a co piąta – z osobą o nieznanej przeszłości seksualnej (także bez zabezpieczenia). Z cytowanych badań wynika jasno, że nie unikamy ryzykownych zachowań i jednocześnie nie umiemy rozmawiać o wiążącym się z nimi ryzyku oraz sposobach jego ograniczania. Psychologowie od dawna alarmują: nie poruszamy trudnych tematów podczas rozmów z bliskimi osobami, informacje czerpiemy z mało wiarygodnych forów internetowych, a poglądy opieramy na stereotypach.

Do międzypokoleniowych rozmów o zdrowiu, w tym właśnie o chorobach przenoszonych drogą płciową takich jak HIV, będą zachęcać m.in. spoty emitowane w telewizji, komunikacji miejskiej, placówkach medycznych, uczelniach wyższych oraz na portalach informacyjnych. Posty na Facebooku, Instagramie oraz wpisy na blogach uświadomią, dlaczego z bliskimi warto
i trzeba rozmawiać o wszystkim. Źródłem rzetelnej wiedzy o HIV/AIDS będzie strona mamczasrozmawiac.aids.gov.pl

HIV nie wybiera, warto więc znaleźć czas na rozmowę z kimś, kto poradzi, jak się przed nim chronić. A jeśli doszło już do ryzykownego zachowania, gdzie i kiedy zrobić test. Można go wykonać anonimowo, bezpłatnie„w Punktach Diagnostyczno –Konsultacyjnych.

 

Ankieta Gminy Bobrowice

 Ogłoszenie

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z planowanym otwarciem Gminnego Ośrodka Kulturalnego w Bobrowicach zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, której celem jest poznanie Waszej opinii dotyczącej zorganizowania form rozrywkowo – kulturalnych:

Kwestionariusz z pytaniami można wypełnić poprzez odpowiedzi w formularzu internetowym oraz w wersji papierowej.

Przejdź do ankiety online.

TUTAJ

Ankieta w formie papierowej będzie dostępna w następujących lokalizacjach:

  • Urząd Gminy Bobrowice (pok. nr 4)
  • Placówki szkół na terenie gminy
  • Biblioteki gminne
  • Sołtysi

Ankietę można wypełniać od 9 listopada 2017r. do 21 grudnia 2017r., a jej wyniki zostaną podane do informacji publicznej poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.bobrowice.pl oraz udostępnione do wglądu w Urzędzie Gminy Bobrowice (pok. nr 4).

 

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY!

Odpady z działalności rolniczej

 Ogłoszenie

Czy w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych gmina może odbierać od
rolników odpady z działalności rolniczej?

W odpowiedzi zamieszczamy stanowisko Urzędu Marszałkowskiego:
„Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach przez odpady komunalne rozumie się odpady
powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z
eksploatacji, także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych
wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów
powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają
zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania
odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.
Odpady z działalności rolniczej nie są odpadami komunalnymi.
Należy ponadto zauważyć, że art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach jednoznacznie stanowi, iż z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, które obejmują koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
3) obsługi administracyjnej systemu.

Natomiast z art. 6r ust. 2a przedmiotowej ustawy wynika dodatkowo, że z pobranych opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia
nieruchomości pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty
utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
W związku z powyższym należy stwierdzić, że gmina nie może z wpływów z opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywać kosztów odbierania i zagospodarowania
odpadów działalności rolniczej. Odpady takie jak: środki ochrony roślin i opakowania po
nich, worki po nawozach, sznurki, folie, skrzynki, opony ciągnikowe, od przyczep i innych
maszyn rolniczych, przepracowane oleje silnikowe, resztki roślin z upraw i inne odpady
pochodzące z działalności rolniczej powinny zostać przekazane w ramach indywidualnych
umów z podmiotami, które zajmują się ich zagospodarowaniem i posiadają stosowne
zezwolenia.

Komunikat Prasowy

 Ogłoszenie, Straż pożarna

Warszawa, dnia 10-10-2017 r.

 

Komunikat Prasowy

Bijemy Rekord Resuscytacji krążeniowo-oddechowej razem z WOŚP

 

 

W poniedziałek, 16 października obchodzimy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca i z tej okazji co roku w połowie października Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy organizuje rekord w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą ilość osób. W tym roku, na podstawie zawartego porozumienia o współpracy, Związek OSP RP po raz pierwszy przyłącza się do wspólnego bicia rekordu.

Naszym celem jest wspólne promowanie w całej Polsce nauki pierwszej pomocy. W 2013 roku WOŚP ustanowiła rekord w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą ilość osób. Wtedy w biciu rekordu udział wzięło 83 111 osób z 1 132 instytucji! W 2015 roku udało się pobić wyczyn i razem z 92 049 osobami z 980 instytucji pokazaliśmy, że Polacy potrafią udzielać pierwszej pomocy. W 2016 pobity został Rekord Polski – w największej lekcji resuscytacji krążeniowo-oddechowej uczestniczyło łącznie 16 557 osób.

Jak będzie w tym roku? To zależy również od Was!

Do piątku – 13 października 2017 r. – przyjmowane są zgłoszenia. Na stronie WOŚP znajdziecie wszystkie potrzebne informacje jak zgłosić się do uczestnictwa w biciu rekordu: https://www.wosp.org.pl/uczymy-ratowac/rekord/zglos-sie

 

Druhowie! Przyłączcie się do bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą ilość osób. Zgłoście swoją OSP!

 

 

Nina Mirgos-Kilanowska

Rzecznik Prasowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej