Raport o stanie gminy

 Ogłoszenie

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Bobrowice

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020, poz. 713) oraz w zw. z art. 15  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 374 ze zm.) wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport
o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim.

Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której mogą brać udział radni
i Mieszkańcy Gminy.

Debata nad  Raportem o stanie Gminy Bobrowice odbędzie się na sesji Rady Gminy Bobrowice w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Bobrowice, pisemne zgłoszenie poparte podpisami
co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy Rady zgłoszenia. Zgłoszenia proszę składać do skrzynki pocztowej wywieszonej przy drzwiach urzędu lub przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy sekretariat@bobrowice.pl do dnia 29 czerwca br. do godz. 16.00.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy Bobrowice przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Bobrowice wotum zaufania.

Załączniki: 

 Formularz zgłoszenia udziału w debacie

 Raport o stanie gminy za rok 2019

Sprzedaż drewna opałowego

 Ogłoszenie

Urząd Gminy w Bobrowicach posiada na sprzedaż drewno opałowe iglaste (sosna) w ilości 16,06m3 za kwotę 111.78 zł/m3 brutto.

Osoby zainteresowane kupnem drewna proszone są o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Bobrowice pod nr 68 391 92 15, 68 391 92 00.

Informacja

 Ogłoszenie

Wójt Gminy Bobrowice informuje, że zużyte środki ochrony osobistej tj. maseczki, rękawiczki stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji publicznej lub w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa należy wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane.

W związku z rosnącym w skali kraju problemem związanym z zanieczyszczeniem przestrzeni publicznej (ulice, chodniki, przystanki autobusowe) przypomina się o zasadach postępowania ze zużytymi środkami ochrony osobistej.

Sprzedaż drewna opałowego

 Ogłoszenie

Urząd Gminy w Bobrowicach posiada na sprzedaż drewno opałowe iglaste (sosna) w ilości 17,19 m3 oraz 16,06m3 za kwotę 111.78 zł/m3 brutto.

Osoby zainteresowane kupnem drewna proszone są o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Bobrowice pod nr 68 391 92 15, 68 391 92 00.