Konsultacje społeczne na temat zmiany statutów sołectw Wełmice i Kukadło odbywać się będą w terminie od 12 do 26 maja 2017 r. w formie internetowej., a uprawnionymi do udziału w konsultacjach są pełnoletni mieszkańcy m. Wełmice i Kukadło.

Wszelkie uwagi i propozycje zmian należy przesłać w formie elektronicznej na adres sekretarz@bobrowice.pl  w terminie do 26 maja 2017 r. do godziny 14:00

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 35/17 Wójta Gminy Bobrowice z dnia 11 maja 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Wełmice i Kukadło dotyczących nadania statutu sołectw

STATUT SOŁECTWA WEŁMICE – PROJEKT

STATUT SOŁECTWA KUKADŁO – PROJEKT

FORMULARZ KONSULTACYJNY

WYNIK KONSULTACJI

__________________________________________________

Konsultacje społeczne na temat zmiany statutów sołectw Przychów i Strużka odbywać się będą w terminie od 14 do 27 marca 2017 r. w formie internetowej., a uprawnionymi do udziału w konsultacjach są pełnoletni mieszkańcy m. Przychów i Strużka.

Wszelkie uwagi i propozycje zmian należy przesłać w formie elektronicznej na adres sekretarz@bobrowice.pl Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć w terminie do 27 marca 2017 r. do godziny 14:00

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 19/17 Wójta Gminy Bobrowice z dnia 13 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Przychów i Strużka dotyczących nadania statutu sołectw

STATUT SOŁECTWA PRZYCHÓW – PROJEKT

STATUT SOŁECTWA STRUŻKA – PROJEKT

FORMULARZ KONSULTACYJNY

WYNIKI KONSULTACJI

__________________________________________________

Powiatowy Program Polityki Zdrowotnej

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA RAKOWI SZYJKI MACICY W POWIECIE KROŚNIEŃSKIM NA LATA 2015-2020

__________________________________________________

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały: w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Bobrowice jest organem prowadzącym, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Wójt Gminy Bobrowice przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Bobrowice w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Bobrowice jest organem prowadzącym, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty z dnia 6 grudnia 2013 r. zwana „rekrutacyjną” wprowadziła nowe zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Na pierwszym etapie rekrutacji w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu brane są pod uwagę łącznie tzw. kryteria ustawowe. Gdy w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego kandydaci uzyskają równorzędne wyniki lub jeśli publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami rada gminy jako organ prowadzący upoważniona jest do określenia w drodze uchwały tzw. kryteria gminne.

 forma konsultacji: pisemna
 termin konsultacji: od 01.04.2015 r. do 17.04.2015 r.
 osoba do kontaktu: p. Beata Wasyłyk-Sosnowska tel. 68 391 92 13 sekretarz@bobrowice.pl

Wójt Gminy Bobrowice
Marek Babul

FORMULARZ
PROJEKT UCHWAŁY
WYNIKI KONSULTACJI

____________________________________________________

Zarządzenie Nr 18/12 Wójta Gminy Bobrowice z dnia 16 kwietnia 2012r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Brzezinka dotyczących nadania statutu sołectwu Brzezinka

STATUT SOŁECTWA BRZEZINKA – PROJEKT

Wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Brzezinka w związku z wnioskiem o utworzenie sołectwa Brzezinka

Zarządzenie Nr 12/12 Wójta Gminy Bobrowice z dnia 14 marca 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Brzezinka dotyczących utworzenia sołectwa Brzezinka 

_____________________________________________________

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt aktu prawa miejscowego „ProgramWspółpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Bobrowice do zapoznania się z projektem Programu oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Urzędu Gminy w Bobrowicach (pokój Nr 11 I piętro) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bobrowice@zgwrp.org.pl bądź tradycyjnej w terminie do dnia 2 listopada 2011 r. na załączonym formularzu.

Termin rozpoczęcia konsultacji 26 październik 2011 r.

Termin zakończenia konsultacji 2 listopada 2011 r.

_______________________________________________________

Konsultacje społeczne na temat zmiany statutów sołectwa Bronków i Chojnowo odbywać się będą w terminie od 29 sierpnia do 12 września 2011r. w formie internetowej, a uprawnionymi do udziału w konsultacjach są pełnoletni mieszkańcy m. Bronków i Chojnowo.
Wszelkie uwagi i propozycje zmian należy przesłać w formie elektronicznej na adres sekretarz@bobrowice.pl do 12 września 2011 r. do godziny 15:00