Ogłoszenie

 Ogłoszenie

Ogłoszenie

PKS Zielona Góra Sp. z o.o. poinformowało, że na okres wakacji szkolnych i ferii zawiesza od dnia 3 lipca 2017r. :

Zawiesza następujące kursy:

Krosno Odrzańskie – Wełmice z godz. 7.50, 12.15, 15.30

Wełmice – Krosno Odrzańskie z godz. 8.30, 13.17, 16.35

W zamian będą uruchomione kursy:

Krosno Odrzańskie – Bobrowice o godz. 7.50, 14.25

Bobrowice – Krosno Odrzańskie o godz. 8.15, 14.50

Urząd Gminy Bobrowice na prośbę mieszkańców Wełmic wystąpił          do PKS o utrzymanie kursu Krosno Odrzańskie-Wełmice  o 15.30.

INFORMACJA WÓJTA GMINY BOBROWICE DOTYCZĄCA ZMIANY W WYCINCE DRZEW PO 17 CZERWCA 2017 R.

 Ogłoszenie

INFORMACJA WÓJTA GMINY BOBROWICE

DOTYCZĄCA ZMIANY W WYCINCE DRZEW PO 17 CZERWCA 2017 R.

W dniu 17 czerwca 2017 r. w życie weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, a wraz z nią zmieniają się przepisy dotyczące wycinki drzew.

KTO MOŻE WYCIĄĆ DRZEWO

  1. Zapisy nowej ustawy nałożyły na osoby fizyczne (właścicieli nieruchomości) obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają:
  2. a)  80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
  3. b)  65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,
  4. c) 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zamiar usunięcia drzewa, trzeba zgłosić gminie, inaczej właściciel zapłaci karę. 

  1. Organ przyjmujący zgłoszenie zobowiązany został do przeprowadzenia oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia, podczas których ustalony zostanie gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5 cm. Z oględzin sporządzany zostanie protokół, którego zapis utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia (w przypadku nieusunięcia drzew w powyższym terminie konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia).
  2. W przypadku uznania zasadności organ będzie mógł w terminie 14 dni od oględzin, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia drzewa. Wydanie powyższej decyzji stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.
  3. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzinwłaściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.
  4. Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

WYMAGANIA UZYSKANIA POZWOLENIA DLA POZOSTAŁYCH PODMIOTÓW

W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm. Dotyczy: topól, wierzb, klonów jesionolistnych i srebrzystych – o obwodach pni powyżej 80 cm, kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych – o obwodach pni powyżej 65 cm i pozostałych drzew – o obwodach pni powyżej 50 cm.