Raport o stanie gminy

 Ogłoszenie

Raport o stanie gminy

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Bobrowice

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2024, poz. 609) wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim.

Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której mogą brać udział radni
i Mieszkańcy Gminy.

Debata nad  Raportem o stanie Gminy Bobrowice odbędzie się na sesji Rady Gminy Bobrowice w dniu 18 czerwca 2024 r. o godz. 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
w Bobrowicach.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Bobrowice, pisemne zgłoszenie poparte podpisami
co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy Rady zgłoszenia. Zgłoszenia proszę składać do skrzynki pocztowej wywieszonej przy drzwiach urzędu, bezpośrednio do sekretariatu urzędu lub przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy sekretariat@bobrowice.pl do dnia 14 czerwca br. do godz. 15.00.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy Bobrowice przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Bobrowice wotum zaufania.

Załączniki: 

 Formularz zgłoszenia udziału w debacie pdf

Formularz zgłoszenia udziału w debacie docx

 Raport o stanie gminy za rok 2023

Leki

 Ogłoszenie

  • Wiemy już ,że przeterminowane leki możemy wrzucić do specjalnego kosza znajdującego się w ośrodku zdrowia w Bobrowicach.
  • Poniżej kilka informacji o tym jak utylizować leki przeterminowane.

Zadbajmy o siebie i środowisko. Więcej informacji znajdziesz na stronie  leki.pl 

Informacja

 Ogłoszenie

Urząd Gminy Bobrowice informuję, że dnia  31 maja 2024 r. Urząd będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Dofinansowanie żłobka w Bobrowicach z programu „MALUCH+” 2022-2029

 Ogłoszenie

W ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 Gminie Bobrowice przyznano dofinansowanie na utworzenie 20  miejsc opieki w żłobku  w wysokości 814.010,02zł. W tej kwocie środki KPO stanowią kwotę 717.240zł, a środki budżetu państwa na finansowanie podatku Vat to 96.770,02zł.   Zadanie obejmuje wybudowanie żłobka samorządowego w Bobrowicach oraz zakup wyposażenia do żłobka.

Program Maluch Plus jest finansowany z udziałem środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 – a także środków budżetu państwa.

Grupa docelowa: dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 20222r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; rodzice; opiekunowie.

Cel projektu: utworzenie 20 miejsc opieki w żłobku i dofinasowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.

Wartość projektu to 882.205,20zł.

Na terenie Gminy Bobrowice nie ma żłobka, a mieszkańcy od dawna zgłaszali potrzebę utworzenia takiej placówki oświatowej. Pozyskane środki umożliwiają wybudowanie nowoczesnego obiektu bardzo dobrze wyposażonego w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz wspomogą jego funkcjonowanie przez okres 36 miesięcy od uruchomienia żłobka.

#Fundusze UE 

Informacja dotycząca wymiaru podatku od nieruchomości

 Ogłoszenie

W związku z napływającymi pytaniami odnośnie wzrostu wysokości podatku, Urząd Gminy Bobrowice uprzejmie informuje, że w ostatnich latach nie było zmiany wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Od 2021 roku obowiązują te same stawki podatku określone w uchwale Nr XII/167/20 Rady Gminy Bobrowice z dnia 1 października 2020 roku.

Wzrost wysokości podatku od nieruchomości w 2024 roku wynika ze zmiany klasyfikacji gruntów w związku z przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

Podstawę wymiaru podatków stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków.