Raport o stanie gminy

 Ogłoszenie

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Bobrowice

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019, poz. 506) wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim.

Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której mogą brać udział radni i Mieszkańcy Gminy.

Debata nad  Raportem o stanie Gminy Bobrowice odbędzie się na sesji Rady Gminy Bobrowice w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Bobrowice, pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia. Zgłoszenie będą przyjmowane  do dnia 24 czerwca br. do godz. 16.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Bobrowice.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy Bobrowice przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Bobrowice wotum zaufania.

Załączniki: 

Formularz zgłoszenia udziału w debacie

Raport o stanie gminy za rok 2018

Informacja

 Ogłoszenie

Wójta Gminy Bobrowice

w sprawie wyniku  przeprowadzonego konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bobrowicach

     Wójt Gminy Bobrowice informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkurs w dniu  26 kwietnia 2019 roku, na stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Bobrowicach nie został wyłoniony żaden kandydat. W związku z niewyłonieniem kandydata Komisja stwierdziła nierozstrzygnięcie konkursu.

Wójt Gminy

/-/ Wojciech Wąchała

Światowy Dzień bez papierosa

 Ogłoszenie

Co roku 31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Papierosa. Święto to stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne. Dzień ten  ma równie zachęcić do 24-godzinnego okresu abstynencji od wszystkich form konsumpcji tytoniu na całym świecie.

Światowy Dzień bez Papierosa został ustanowiony przez WHO w 1987 roku ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywoływanymi przez palenie. Według danych WHO co roku z powodu palenia papierosów i narażenia na oddziaływanie dymu tytoniowego umiera niemal 6 milionów osób (jeden zgon co sześć sekund). W  Polsce, co roku 70 000 mieszkańców naszego kraju umiera z powodu palenia tytoniu, a kolejne 8 000 zgonów jest spowodowanych biernym paleniem

Papierosów nie można palić „bezkarnie”. Jak dowiodły liczne badania, istnieje związek przyczynowo- skutkowy między opisywanym nałogiem a rozwojem rozmaitych chorób. Palacze częściej zapadają na: nowotwory jamy ustnej, gardła, krtani, płuc oraz innych narządów, choroby układu krążenia, udary, choroby układu oddechowego (np. przewlekłą chorobę obturacyjną płuc), chorobę Crohna, osteoporozę, chorobę Alzheimera, a także nowotwory szyjki macicy, trzustki i nerek.

Wprowadzone zakazy palenia tytoniu  w miejscach publicznych mają na celu ochronę osób niepalących przed biernym paleniem. W Polsce obowiązuje zakaz palenia w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych, zakładach pracy oraz innych pomieszczeniach użytku publicznego, w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do wypoczynku i zabawy dzieci, na przystankach komunikacji miejskiej i w środkach publicznego transportu oraz na dworcach