Odpady z działalności rolniczej

 Ogłoszenie

Czy w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych gmina może odbierać od
rolników odpady z działalności rolniczej?

W odpowiedzi zamieszczamy stanowisko Urzędu Marszałkowskiego:
„Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach przez odpady komunalne rozumie się odpady
powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z
eksploatacji, także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych
wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów
powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają
zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania
odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.
Odpady z działalności rolniczej nie są odpadami komunalnymi.
Należy ponadto zauważyć, że art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach jednoznacznie stanowi, iż z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, które obejmują koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
3) obsługi administracyjnej systemu.

Natomiast z art. 6r ust. 2a przedmiotowej ustawy wynika dodatkowo, że z pobranych opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia
nieruchomości pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty
utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
W związku z powyższym należy stwierdzić, że gmina nie może z wpływów z opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywać kosztów odbierania i zagospodarowania
odpadów działalności rolniczej. Odpady takie jak: środki ochrony roślin i opakowania po
nich, worki po nawozach, sznurki, folie, skrzynki, opony ciągnikowe, od przyczep i innych
maszyn rolniczych, przepracowane oleje silnikowe, resztki roślin z upraw i inne odpady
pochodzące z działalności rolniczej powinny zostać przekazane w ramach indywidualnych
umów z podmiotami, które zajmują się ich zagospodarowaniem i posiadają stosowne
zezwolenia.

Komunikat Prasowy

 Ogłoszenie, Straż pożarna

Warszawa, dnia 10-10-2017 r.

 

Komunikat Prasowy

Bijemy Rekord Resuscytacji krążeniowo-oddechowej razem z WOŚP

 

 

W poniedziałek, 16 października obchodzimy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca i z tej okazji co roku w połowie października Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy organizuje rekord w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą ilość osób. W tym roku, na podstawie zawartego porozumienia o współpracy, Związek OSP RP po raz pierwszy przyłącza się do wspólnego bicia rekordu.

Naszym celem jest wspólne promowanie w całej Polsce nauki pierwszej pomocy. W 2013 roku WOŚP ustanowiła rekord w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą ilość osób. Wtedy w biciu rekordu udział wzięło 83 111 osób z 1 132 instytucji! W 2015 roku udało się pobić wyczyn i razem z 92 049 osobami z 980 instytucji pokazaliśmy, że Polacy potrafią udzielać pierwszej pomocy. W 2016 pobity został Rekord Polski – w największej lekcji resuscytacji krążeniowo-oddechowej uczestniczyło łącznie 16 557 osób.

Jak będzie w tym roku? To zależy również od Was!

Do piątku – 13 października 2017 r. – przyjmowane są zgłoszenia. Na stronie WOŚP znajdziecie wszystkie potrzebne informacje jak zgłosić się do uczestnictwa w biciu rekordu: https://www.wosp.org.pl/uczymy-ratowac/rekord/zglos-sie

 

Druhowie! Przyłączcie się do bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą ilość osób. Zgłoście swoją OSP!

 

 

Nina Mirgos-Kilanowska

Rzecznik Prasowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

IX Lubuskim Kongresie Kobiet

 Ogłoszenie

 

Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego zaprasza do udziału w a

14 października 2017, godz. 11:00, Sala Kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Zielona Góra, ul. Podgórna 7

 

      elektroniczna rejestracja – kliknij tutaj

 

Debata z udziałem specjalistów i ambasadorów Województwa Lubuskiego, muzyka na żywo, pokaz mody,

wyróżnienia dla liderek, stoiska oraz porady i wreszcie przedstawienie w gwiazdorskiej obsadzie w Lubuskim Teatrze

– atrakcji podczas IX Lubuskiego Kongresu Kobiet nie zabraknie.

 

Sekretariat Lubuskiego Kongresu Kobiet
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze
tel. 68 453 22 09
mail:
kongres@frdl.org