Informacja

 Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy mieszkańców i interesantów, że 2 maja (wtorek) 2017 roku Urząd Gminy Bobrowice będzie nieczynny.

Dotacje na rozpoczęcie działalności w ramach projektu „Wiedza+dotacja=SUKCES!”

 Ogłoszenie

Uwaga!

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła rekrutację uczestników do projektu  „Wiedza+dotacja=SUKCES!” w ramach Działania 6.3.1 RPO-Lubuskie2020.

 

Termin naboru formularzy rekrutacyjnych: od 19 kwietnia 2017 r. do 05 maja 2017 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą składać formularze rekrutacyjne w jednym z Biur projektu:
–  przy  ul. Sulechowskiej 1, 65-022 Zielona Góra,  w godzinach od 8:00 do 16:00; tel. 68 329 78 42 , e-mail: d.bajus@region.zgora.pl
lub
– przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 , 66-400 Gorzów Wlkp., w godzinach od 7:30 do 15.30; tel. 95 739 03 16, e-mail: r.szwajkowska@region.zgora.pl

Formularz rekrutacyjny może być dostarczony osobiście do biura projektu  Beneficjenta  lub za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej.

Formularz rekrutacyjny  oraz  Regulamin rekrutacji uczestników ramach projektu „Wiedza+dotacja=SUKCES!” dostępne są  na stronie internetowej

http://www.region.zgora.pl/strony/9,dokumenty_do_pobrania.html

Ruszyła II edycja Rządowego Programu „KLUB”.

 Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania sie z najnowszymi informacjami

o działaniach podejmowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

16 marca 2017 r. ruszyła II edycja Rządowego Programu „KLUB”.

Dofinansowanie może pozyskać każdy klub sportowy działający

przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący

szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży

do 18. roku życia. Wnioski można składać do 21 kwietnia 2017 r.

 

24 marca 2017 r. Minister Sportu i Turystyki ogłosił II konkurs

na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa z zakresu

wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji

imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2017.

W terminie od 3 do 28 kwietnia 2017 r. będzie można składać wnioski inwestycyjne w ramach „Programu rozwoju infrastruktury

lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”) – edycja 2017″.

Celem Programu jest poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej

w ujęciu ilościowym i jakościowym. Zostaną dofinansowane obiekty

w różnych wariantach funkcjonalnych i realizacyjnych, zarówno

przeznaczone na potrzeby treningu i realizacji zajęć wychowania

fizycznego, jak również umożliwiające – w miarę możliwości –

profesjonalne współzawodnictwo sportowe.

Informacje o Programie znajdują się pod linkiem:

 

Z wyrazami szacunku

Gabinet Polityczny

Ministerstwo Sportu i Turystyki

tel. (22) 2447 329

 1. Senatorska 14, 00-082 Warszawa

www.msport.gov.pl

Działaj Lokalnie

 Ogłoszenie

Ruszył nabór wniosków do dziesiątej edycji programu grantowego Działaj Lokalnie. Fundacja na rzecz Collegium Polonicum bierze w nim udział od 2006 roku. Dotychczas w ramach dziewięciu konkursów przyznaliśmy 98 dotacji na łączną kwotę 425 000 zł.

W tym roku do udziału w programie zaproszone są organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które mają swoją siedzibę, lub planują prowadzić działania w gminach: Słubice, Górzyca, Cybinka Rzepin, Krosno Odrzańskie, Gubin, Dąbie, Maszewo, Bobrowice, Bytnica, Kostrzyn nad Odrą, Witnica oraz Słońsk. Wnioski można składać do 15 maja 2017 roku wyłącznie drogą elektroniczną poprzez GENERATOR OFERT (nie ma potrzeby drukowania i podpisywania wniosków w kilku kopiach).

Dalekosiężnym dążeniem fundatora programu Działaj Lokalnie” jest powstanie społeczeństwa zdolnego do samoorganizacji i współpracy przy zaspokajaniu wspólnych potrzeb. By to osiągnąć, niezbędni są liderzy i animatorzy, którzy organizują społeczne działanie, a następnie promują w lokalnym środowisku.

Konkursy grantowe organizowane przez Ośrodki Działaj Lokalnie skierowane są przede wszystkim do początkujących liderów, którzy dzięki uczestnictwu w konkursie mają okazję zdobyć doświadczenie realizując mały projekt na rzecz swojej społeczności. Mają także szansę poznać przykłady ciekawych pomysłów i przedsięwzięć podjętych w ramach „Działaj Lokalnie” w innych częściach kraju. Baza projektów, publikacje, filmy promocyjne, ale także bezpośrednie porady i opieka pracowników ODL stanowią inspirację do formułowania własnych pomysłów i tworzenia autorskich projektów.

W Programie Działaj Lokalnie X tak jak w poprzednich edycjach wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego, samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

W konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące). Natomiast  wysoko oceniane będą projekty, które proponują nowe działania lub nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania. Zatem od wnioskodawców oczekujemy nowych pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Składane do konkursu projekty mogą być natomiast rozwinięciem wcześniej podjętych działań.

Konkurs adresowany jest do:

 • organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (tj. fundacji, stowarzyszeń, oddziałów Caritas zarejestrowanych w KRS lub klubów sportowychzarejestrowanych w ewidencji Starosty Powiatowego), z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych (działających na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej i w oparciu o ustawę prawo o stowarzyszeniach, zgodnie z Art. 4. ustawy o POT) oraz związków stowarzyszeń. Do konkursu nie mogą aplikować organizacje w likwidacji.
 • grup nieformalnych (w tym także oddziałów terenowych organizacji nieposiadających osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponowaćstosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.
 • grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL

Działania muszą być planowane na okres nie krótszy niż 3 miesiące a nie dłuższy niż 6 miesięcy. Harmonogram konkursu powinien być zaplanowany w okresie: nie wcześniej niż 1 czerwca 2017 r.  i nie później niż do 31 grudnia 2017 r. Maksymalna kwota dofinansowania projektu ze środków programu Działaj Lokalnie X to 5.000 zł. Do niej ubiegający się o grant musi dołożyć wkład własny w wysokości minimum 25 %wartości dotacji (5% w postaci finansowej, pozostałe 20% w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy)

 

Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Program „Działaj Lokalnie” to już ponad 5.340 zrealizowanych projektów oraz ponad 23 miliony złotych przekazane w postaci grantów. Wszystkie dotychczas dofinansowane inicjatywy opisane są na stronie www.dzialajlokalnie.pl w zakładce pod nazwą „Baza projektów”. Część z nich to uniwersalne rozwiązania, które z powodzeniem mogą być zastosowane w każdej polskiej gminie, dlatego gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony i zapoznania się z dobrymi praktykami Programu.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie fundacji lub pod numerem tel.61 82 92 791 lub 884 309 488.

projekt pt. ”Wiedza + dotacja = SUKCES!”

 Ogłoszenie


Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach rekrutacyjnych!

 

W projekcie „Wiedza+dotacja=SUKCES!” mogą wziąć udział osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 30+, będące mieszkańcami powiatu krośnieńskiego.

Dodatkowo kandydat musi  spełnić co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności;
 • jest kobietą;
 • jest osobą w wieku 50+;
 • jest osobą długotrwale bezrobotną (czyli osobą, która w okresie ostatnich dwóch lat pozostawała w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez minimum 12 miesięcy);
 • jest osobą o niskich kwalifikacjach (czyli osobą mającą co najwyżej wykształcenie średnie, tj. ukończoną szkołę: liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadniczą szkołę zawodową).

 

 

CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ UCZESTNIKOM PROJEKTU?

 1. Wsparcie merytoryczne:
 • szkolenia z tematyki: ABC Przedsiębiorczości, Tworzenie Biznes Planu, Księgowość
  i Kadry, Reklama i Marketing;
 • wsparcie doradczo – szkoleniowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej;
 1. Wsparcie finansowe w formie:
 • bezzwrotnej dotacji w kwocie śr. 20.000 zł;
 • wsparcia pomostowego finansowego w kwocie 1.100 zł/miesiąc, przez okres nawet do 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SPOTKANIACH REKRUTACYJNYCH!

 • Krosno Odrzańskie – 20 kwietnia (czwartek), godz. 10.00 – 12.00

Urząd Miejski w Krośnie Odrzańskim (ul. Parkowa 1, Sala 1000 – lecia)

 • Gubin – 20 kwietnia (czwartek), godz. 13.00 – 15.00

Urząd Gminy w Gubinie (ul. Obrońców Pokoju 2, Sala konferencyjna)

 

Formularz zgłoszeniowy można przekazać osobiście, drogą telefoniczną lub mailową.

 • Biuro Projektu w Zielonej Górze:
 1. Sulechowska 1, tel. 68 329 78 52, d.bajus@region.zgora.pl

 

www.region.zgora.pl

 

Program spotkania – KROSNO ODRZ.

Formularz zgłoszeniowy – KROSNO ODRZ.