REKRUTACJA

 Ogłoszenie

Kryteria i terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz do pierwszych klas szkół podstawowych.

Wójt Gminy Bobrowice informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice w roku szkolnym 2024/2025, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów, a także o terminach postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół podstawowych.

Kryteria rekrutacji:

  • do przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych określa: uchwała  Nr XVI/187/17 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych dla których  Gmina Bobrowice jest organem prowadzącymtreść uchwały PDF

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego:

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobrowice.

Zarządzenie Nr 12/24 Wójta Gminy Bobrowice z dnia 26 stycznia 2024 r. – treść zarządzenia PDF

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobrowice.

Zarządzenie Nr 11/24 Wójta Gminy Bobrowice z dnia 26 stycznia 2024 r. – treść zarządzenia PDF

Szlak rowerowy Bobrowice-Dychów !

 Ogłoszenie

Gmina Bobrowice w maju 2023r. złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w ramach konkursu na wsparcie w 2023r, jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań sprzyjających rozwojowi infrastruktury rowerowej na terenie Województwa Lubuskiego

Gmina Bobrowice pozyskała środki w wysokości 130.000zł na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy szlaku rowerowego Bobrowice – Dychów. Wkład własny gminy wynosi 7.000zł

W lipcu 2023r. Województwo Lubuskie  podpisało z Gminą Bobrowice umowę w sprawie udzielenia przedmiotowej dotacji.

Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa. W przyszłym roku planowane jest pozyskanie środków na budowę szlaku i rozpoczęcie robót budowlanych. Szlak będzie przebiegać po trasie zlikwidowanej linii kolejowej na odcinku od Dychowa (wjazd z drogi powiatowej – przy Hotelu Pensjonat Dychów) do Bobrowic (do drogi powiatowej przed byłą stacją PKP). 

Powstanie ścieżki ułatwi bezpieczną komunikację rowerową między miejscowościami, co sprzyjać będzie aktywności zawodowej i  rekreacyjnej  mieszkańców gminy  oraz turystów.

W przyszłości w Województwie Lubuskim planowana jest realizacja koncepcji przebiegu szlaku rowerowego „Odra Velo-Oder Velo”, którego częścią będzie odcinek wybudowany na terenie gminy.

Realizacja

W grudniu 2023r. zakończono prace nad dokumentacją projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Obecnie przygotowywane jest rozliczenie pozyskanych z Województwa Lubuskiego środków.

Obecnie trwają prace w ramach gmin Powiatu Krośnieńskiego  nad opracowaniem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego – Partnerstwo Krośnieński Obszar Funkcjonalny. Po uchwaleniu przedmiotowej strategii i ogłoszeniu naboru przez Urząd Marszałkowski, Gmina Bobrowice planuje złożyć wniosek o dofinansowanie budowy drogi rowerowej Bobrowice-Dychów.

Ogłoszenie

 Ogłoszenie

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r. poz. 571), Wójt Gminy Bobrowice zamieszcza ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie Kobiet „Bronkowianki”.

Rodzaj zadania: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Tytuł zadania publicznego: „Zabawa karnawałowa – bajkowa kraina tańca”.

Uwagi dot. oferty można zgłaszać na formularzu uwag w terminie od 25 stycznia 2024 r. do 1 lutego 2024 r. na adres: Urząd Gminy Bobrowice, 66-627 Bobrowice 131 lub e-mail: archiwum@bobrowice.pl .

                                                                                                                                        Wójt Gminy Bobrowice

                                                                                                                                       /-/ Wojciech Wąchała

oferta

formularz uwag

Komunikat dla przedsiębiorców prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych

 Ogłoszenie

Przypominamy, że do 31 stycznia 2024 r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w roku 2023 oraz dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2024. Termin ten jest nieprzekraczalny, a jego uchybienie skutkuje naliczeniem opłaty dodatkowej, której z kolei nie uiszczenie powoduje wygaszenie zezwoleń. Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przedstawiona w oświadczeniu stanowi podstawę do naliczenia opłaty rocznej za korzystanie
z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym.

Opłaty za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym należy uiszczać, w trzech równych ratach, w ustawowych, nie przekraczalnych terminach:

  • • I rata do 31 stycznia,
  • • II rata do 31 maja,
  • • III rata do 30 września

danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia.

Jeśli zezwolenie traci ważność w danym roku kalendarzowym, to opłatę roczną za korzystanie
z zezwolenia należy wyliczyć w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Należy podkreślić, iż terminy opłat, zasady ich naliczania oraz pobierania są regulowane ustawowo.

Wyliczone opłaty można uiszczać dokonując przelewu na rachunek gminy: 58 9656 0008 0009 6552 2000 0002 w kasie Urzędu Gminy w Bobrowicach od poniedziałku do środy w godzinach 800 – 1400
lub kartą czwartek, piątek 8.00 -14.00.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Sylwią Kołodziej
nr telefonu: 68 391 92 23.

załącznik

OŚWIADCZENIE

Konkurs

 Ogłoszenie

WÓJT GMINY BOBROWICE Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bobrowice w roku 2024

załączniku dostępne pod tym adresem