UWAGA!

 Ogłoszenie

Od jakiegoś czasu na terenie naszej gminy grasuje złodziej. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na własny majątek oraz zgłaszanie podejrzanych zachowań do dzielnicowego pod nr 519534423.

ASF

 Ogłoszenie

Na prośbę Powiatowego Inspektora Weterynarii w Krośnie Odrzańskim przypominamy

o obowiązującym zakazie wstępu do lasu w strefie czerwonej w której aktualnie znajduje się Gmina Bobrowice.

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

 Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 688) przedkładam Państwu do publicznej konsultacji  projekt zmiany aktu prawa miejscowego „Program Współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”. Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Bobrowice do zapoznania się z projektem Programu oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Urzędu Gminy w Bobrowicach (pokój Nr 11 I piętro) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@bobrowice.pl bądź tradycyjnej  w terminie do dnia 11 lutego 2020r. na załączonym formularzu.Termin rozpoczęcia konsultacji  4 luty 2020r. Termin zakończenia konsultacji  11 luty 2020r.                                                                                                            Wójt Gminy Bobrowice                                                                                                /-/ Wojciech Wąchała

UCHWAŁA