Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Bobrowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Bobrowice.

  • Data publikacji strony internetowej: 2013-11-08.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-11-08.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:

  • brak tekstów alternatywnych grafik,
  • część plików nie jest dostępna cyfrowo,

. Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-11-04 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Deklarację poddano przeglądowi dnia 31.03.2024 r Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową; .
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu; .
  • widoczny fokus; .
  • wyróżnienie odnośników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Szymańska., mail: koordynator@dostepnosci.pl . Kontaktować można się także telefonicznie: 795-939-808. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Urząd Gminy Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice Miejsca parkingowe: przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca postojowe. Za budynkiem znajduje się parking, ale bez wyznaczonego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych. Dostępność wejścia: do budynku prowadzą dwa wejścia. Od ulicy znajduje się wejście główne, bez progów oraz schodów. Wejście odbywa się bezpośrednio z chodnika. Drzwi są szerokie i zapewniają dostępność dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Od strony parkingu znajduje się drugie wejście do budynku. Również nie zawiera schodów ani progów. Dostępność Komunikacyjna: budynek Urzędu Gminy jest piętrowy, nie posiada windy. Wszystkie sprawy urzędowe realizowane są na parterze dla osób ze szczególnymi potrzebami. Budynek nie posiada dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych oraz w progach drzwi prowadzących do poszczególnym pokoi znajdują się progi. Schody w budynku zostały oznaczone kontrastowo. Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących: – napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby, – wysłanie maila na adres: sekretariat@bobrowice.pl