LUBUSKA EKONOMIA SPOŁECZNA

 Ogłoszenie

Z przyjemnością prezentujemy długo wyczekiwaną publikację Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze pn. LUBUSKA EKONOMIA SPOŁECZNA. Branżowy katalog podmiotów ekonomii społecznej.

W publikacji zaprezentowano wybrane przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej z województwa lubuskiego, które wytwarzają produkty i świadczą usługi w ramach działalności handlowej, usługowej i wytwórczej.

Katalog zawiera informacje, dotyczące danych adresowych oraz zakresu oferty wybranych przedsiębiorstw społecznych, działających w województwie lubuskim. Stanowi on doskonałe źródło informacji na temat podmiotów, którym można i którym warto zlecać zamówienia społecznie odpowiedzialne ale także zamówienia o charakterze komercyjnym.

Należy podkreślić, że za zaprezentowanymi przedsiębiorstwami, ich produktami i usługami kryją się niezwykli ludzie, którzy w oparciu o godne warunki pracy, w zindywidualizowany sposób, realizują aktywizację społeczną i zawodową osób o najsłabszej pozycji na rynku pracy.

Przedsiębiorczość społeczna to doskonałe narzędzie uzupełniające system wparcia samorządowego, a także wspierające spójność i równowagę społeczno-gospodarczą w regionie.

Warto nadmienić, że niniejsza publikacja została zrealizowana z zastosowaniem aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, a w efekcie zlecona do wykonania zielonogórskiej spółdzielni socjalnej.

Niniejszy Katalog dostępny jest także w wersji PDF na pod linkiem: http://www.es.lubuskie.pl/pl/Aktualnosci/Branzowy-katalog-podmiotow-ekonomii-spolecznej-juz-dostepny

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2019 roku.

 Ogłoszenie

Przypominamy, że w 2019 r. powiat krośnieński kontynuuje  działalność w zakresie świadczenia pomocy prawnej w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Filii Powiatowego Urzędu Pracy  w Gubinie (ul. Obrońców Pokoju 20) oraz w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim  (ul. Piastów 10B).

Punkty są czynne w:

– Poniedziałki i Czwartki od godz. 13:00 do 17:00

– Wtorki, Środy i Piątki od godz. 11:00 do 15:00.

            Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 rokuo nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

            Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (art. 4 ust. 2) przywołanej ustawy.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1. Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej osobą uprawnioną, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub,

2. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3. Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

4. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

5. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Na dyżury we wtorki i czwartki można zapisać się telefonicznie pod nr 785 552 658. Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 12:00.

Zapraszamy!

REGULAMIN KONKURSU TRADYCYJNYCH I NOWOCZESNYCH WIEŃCÓW DOŻYNKOWYCH GMINNYCH DOŻYNEK – BOBROWICE 2019

 Ogłoszenie

 1. Cel konkursu:
  1) Kultywowanie dziedzictwa kulturowego wsi oraz wzbogacenie ludowego charakteru tradycyjnego dożynek, którego symbolem jest wieniec dożynkowy.
  2) Prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy.
 2. Organizatorzy konkursu:
  1) Gmina Bobrowice
 3. Uczestnicy:
  1) Koła Gospodyń Wiejskich,
  2) Rady Sołeckie,
  3) Osoby prywatne nie będące artystami zawodowymi.
 4. Kategorie wieńców:
  1) wieniec tradycyjny,
  2) wieniec inny niż tradycyjny – forma współczesna.
 5. Warunki uczestnictwa w konkursie:
  1) Dostarczenie wieńców w dniu 17.08.2019 roku do miejscowości Bobrowice (stadion).
  2) Dołączenie do każdego wieńca opisu zawierającego nazwę sołectwa i miejscowość, w której został wykonany, nazwiska twórców, kategorię konkursową oraz inne informacje o wieńcu, wg uznania twórców.
  3) Do konkursu można zgłosić po jednym wieńcu dożynkowym z każdego sołectwa w jednej z kategorii.
  4) Wieńce uznane za najładniejsze w każdej z kategorii będą reprezentować Gminę na Dożynkach Powiatowych.
 6. Kryteria oceny:
  Kategoria wieńców tradycyjnych:
  1) Podstawowe materiały wykorzystywane w wieńcu muszą być związane ze świętem plonów np. kłosy, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty.
  2) Wygląd zewnętrzny:
  a) kształt – forma korony,
  b) materiał – dopuszcza się użycie takich materiałów jak: zasuszone części roślin, w tym zboża, zioła, kwiaty oraz owoce, warzywa, żywe kwiaty, papier, tkanina, do konstrukcji można użyć metalu lub drewna,
  c) kolor – kolorystyka dowolna,
  d) kompozycja – dowolna pod warunkiem zachowania kształtu korony.
  3) Zgodność z wymiarami – wysokość do 180 cm, szerokość do 150 cm.
  4) Wieńce nie mogą być wykonane z wykorzystaniem plastiku, styropianu, sztucznych kwiatów etc.
  Kategoria wieńców innych niż tradycyjne (forma współczesna):
  1) Podstawowe materiały wykorzystywane w wieńcu muszą być związane ze świętem plonów, np. kłosy, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty.
  2) Wygląd zewnętrzny:
  a) kształt – forma dowolna,
  b) materiał – dopuszcza się użycie takich materiałów jak: zasuszone części roślin, w tym zboża, zioła, kwiaty oraz owoce, warzywa, żywe kwiaty, papier, tkanina, do konstrukcji można użyć metalu lub drewna,
  c) kolor – kolorystyka dowolna,
  d) kompozycja – kompozycja dowolna, dopuszcza się wprowadzenie elementów ruchomych.
  3) Zgodność z wymiarami – wysokość do 180 cm, szerokość w podstawie w obwodzie na całej wysokości wieńca do 150 cm.
  4) Wieńce nie mogą być wykonane z wykorzystaniem plastiku, styropianu, sztucznych kwiatów etc.
 7. Przebieg konkursu:
  Etap I – zgłoszenie wieńca (wg załączonego wzoru) do konkursu dożynkowego w terminie do 31.07.2019 r. w Urzędzie Gminy Bobrowice 66-627 Bobrowice 131, tel. 68 391 92 20.
  Etap II – konkurs dożynkowy – dokonanie oceny wieńców wg określonych kryteriów w dniu 17.08.2019 r., ogłoszenie wyników konkursu oraz przyznanie nagród i wyróżnień.
 8. Ocena i nagrody II etapu konkursu:
  1) Oceny wieńców dokonuje Komisja Konkursowa złożona z osób wyłonionych przez organizatora konkursu w dniu dożynek.
  2) Z oceny sporządza się protokół.
 9. Organizator nie odpowiada za wieńce pozostawione na placu dożynkowym po zakończeniu uroczystości.

KARTA ZGŁOSZENIA