OGŁOSZENIE

 Ogłoszenie

Urząd Gminy Bobrowice informuje, że od dnia 27 czerwca 2023 r. będą przeprowadzane odczyty wodomierzy w domach odbiorców wody.

W przypadku nieobecności, prosimy o podawanie stanów wodomierzy telefonicznie:

URZĄD GMINY (wszystkie miejscowości): (68) 391 92 23

KONSERWATOR (Wełmice, Przychów, Janiszowice, Strużka, Dęby, Dachów): 600 320 124

KONSERWATOR (Bobrowice): 600 320 186

KONSERWATOR (Barłogi, Kukadło, Tarnawa Krośnieńska, Żarków, Chojnowo):
607 726 949

KONSERWATOR (Dychów, Chromów, Prądocinek, Brzezinka): 600 320 294

KONSERWATOR (Bronków): 667 619 777

Informacje o planowanych pomiarach PEM

 Ogłoszenie

Informujemy, że na stronie internetowej:
https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/
publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!
Funkcjonowanie ww strony jest wypełnieniem zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Informacja o świadczeniu pieniężnymz tytułu pełnienia funkcji sołtysa

 Ogłoszenie

Od 1 lipca 2023 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie przyznawała świadczenia pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa dla wszystkich osób pełniących tę funkcję, nawet w przypadku pobierania świadczenia emerytalno-rentowego z ZUS lub innego organu rentowego. 

Świadczenie przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż przez 8 lat;
  • osiągnęła wiek:
    w przypadku kobiet – 60 lat,
    w przypadku mężczyzn – 65 lat.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji. Do okresu wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek o jego przyznanie, w kwocie 300 złotych miesięcznie, wypłacanej do 15. dnia każdego miesiąca. Kwota ta będzie podlegała corocznej waloryzacji (od dnia 1 marca danego roku) o wskaźnik waloryzacji ustalony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Świadczenie nie przysługuje osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.   

Wniosek o przyznanie świadczenia składa się w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Świadczenie przyznaje w drodze decyzji i wypłaca Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć:

1) zaświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji;

2) oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

W przypadku gdy wójt (burmistrz, prezydent miasta), nie dysponuje danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia.

W przypadku, o którym mowa powyżej, wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia wnioskodawca składa pisemne oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa uprawniającego do dodatku, potwierdzone pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Oświadczenia, o których mowa wyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenia te zawierają klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej zgodnie z art.1 ust.1. pkt1 lit. b ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.). Opłata skarbowa od zaświadczenia wydanego na wniosek wynosi 17,00 zł. Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od wydanego zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Podstawa prawna:

•    ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1073),

Więcej informacji można uzyskać na stronie:

https://www.krus.gov.pl/artykul/swiadczenie-pieniezne-z-tytulu-pelnienia-funkcji-soltysa/

POBIERZ WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z TYTUŁU PEŁNIENIA FUNKCJI SOŁTYSA

INFORMACJA

 Ogłoszenie

URZĄD GMINY W BOBROWICACH INFORMUJE, ŻE OD DNIA 26.06.2023   DO DNIA  30.06.2023 KASA URZĘDU BĘDZIE NIECZYNNA. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

Zbiórka na sztandar dla Policji

 Ogłoszenie

Wspólnie ufundujmy sztandar Komendzie Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim. Obecnie Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim nie posiada sztandaru, na którym nowo przyjęci do służby funkcjonariusze mogliby składać rotę ślubowania, czy też z którym poczet sztandarowy mógłby uczestniczyć w uroczystościach państwowych.

Sztandar, jako historyczny symbol walki, honoru i męstwa, a także wierności uniwersalnym wartościom i poszanowania tradycji będzie dla funkcjonariuszy uhonorowaniem służby oraz symbolem społecznego uznania dla codziennej, wytrwałej pracy na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Powołano Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim w skład którego wchodzą Starosta Krośnieński, Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego oraz Burmistrzowie i Wójtowie Gmin z terenu naszego powiatu.

W celu zgromadzenia niezbędnych środków finansowych Komitet uruchamia publiczną zbiórkę, zaś zgromadzone środki zostaną przeznaczone na zakup: sztandaru, szabli dla pocztu sztandarowego oraz dowódcy uroczystości, elementów umundurowania dla pocztu sztandarowego, gabloty dla sztandaru, pamiątkowych gadżetów i innych rzeczy związanych z organizacją wręczenia sztandaru.

Apelujemy do mieszkańców, instytucji i przedsiębiorców z naszego regionu o poparcie tej inicjatywy i przekazanie środków na ufundowanie sztandaru. Zbiórka ma charakter dobrowolnych wpłat na utworzony w tym celu rachunek bankowy.

Pokładając nadzieję na Państwa przychylną reakcje na nasz apel podajemy nr konta, na który można dokonywać wpłat:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

Nr rachunku bankowego: 07 9656 0008 0007 0205 2000 0008

W tytule wpłaty należy wpisać zwrot: Sztandar dla KPP w Krośnie Odrzańskim

Raport o stanie gminy

 Ogłoszenie

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Bobrowice

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2023, poz. 40 z późn. zm.) wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim.

Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której mogą brać udział radni
i Mieszkańcy Gminy.

Debata nad  Raportem o stanie Gminy Bobrowice odbędzie się na sesji Rady Gminy Bobrowice w dniu 27 czerwca 2023 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Bobrowice, pisemne zgłoszenie poparte podpisami
co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy Rady zgłoszenia. Zgłoszenia proszę składać do skrzynki pocztowej wywieszonej przy drzwiach urzędu, bezpośrednio do sekretariatu urzędu lub przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy sekretariat@bobrowice.pl do dnia 26 czerwca br. do godz. 16.00.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy Bobrowice przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Bobrowice wotum zaufania.

Załączniki: 

 Formularz zgłoszenia udziału w debacie

 Raport o stanie gminy za rok 2022

KOMUNIKAT: Awaria na ASUW Przychów

 Ogłoszenie

W związku z awarią Stacji Uzdatniania Wody w m. Przychów możliwe są spadki ciśnienia na sieci wodociągowej i chwilowe braki wody w m. Janiszowice, Przychów, Wełmice, Strużka, Dęby, Dachów. Administrator sieci wodociągowej podjął działania naprawcze. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja

 Ogłoszenie

URZĄD GMINY W BOBROWICACH INFORMUJE, ŻE DNIA 09.06.2023 URZĘD BĘDZIE NIECZYNNY

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY