Ruszył nabór wniosków w ramach projektu „Granty PPGR”

 Ogłoszenie
Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło „Granty PPGR”. Program skierowany jest do rodzin byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych, których nie stać na zakup odpowiednich komputerów służących do nauki.
Sprzęt mogą otrzymać uczniowie z terenu gminy, których rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie lub opiekunowie prawni pracowali w PGR. Chętni muszą wypełnić oświadczenie, przedstawić niezbędne dokumenty (świadectwo pracy, zaświadczenia z ZUS, KRUS, KOWR lub archiwum zakładowego) i określić swoje potrzeby.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Bobrowice. W przypadku pozytywnej oceny i przyznaniu przez Ministerstwo grantu, gmina zakupi komputery lub inny sprzęt niezbędny do nauki.
Dla Kogo:
Wg informacji zawartych na stronie Organizatora konkursu grantowego: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr, warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:
dziecko uczęszcza obecnie do szkoły podstawowej lub średniej
dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej, tzn.
– pracował w PPGR w momencie likwidacji czy przekształcenia gospodarstwa,
– lub pracował kiedykolwiek (np. 5 lat) i zwolnił się ale mieszkał nadal w miejscowości w której zlokalizowany był PGR,
– lub pracował w PGR “całe życie” i przeprowadził się do miejscowości w której również funkcjonował w przeszłości PGR.
dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Co musisz zrobić:
Wypełnić oświadczenia przygotowane przez Ministerstwo (załącznik poniżej) oraz deklarację RODO.
Przedstawić świadectwo pracy lub inny oficjalny dokument potwierdzający zatrudnienie członka rodziny w PGR (np. świadectwo pracy, legitymacja ubezpieczeniowa, dokument z KOWR, ZUS, KRUS, archiwum zakładowe).
Wypełnić wniosek dotyczący preferowanego rodzaju sprzętu komputerowego i o dostępie do Internetu.
Złożyć dokumenty w Urzędzie Gminy Bobrowice do 29.10.2021 r. do godziny 15.00.
Dokumenty można również pobrać w Urzędzie Gminy w Bobrowicach.
 
Załącznik 1 – oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego
Załącznik 2 – oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność
Załącznik 3 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik 4 – oświadczenie o wyborze sprzętu

Powiat Krośnieński

 Ogłoszenie

W dniach od 20 października 2021 r. do 29 października 2021 r. będą przeprowadzane zostaną konsultacje projektu programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2022-2024.

Konsultacje będą prowadzone w następujących formach:
1) dwóch otwartych spotkań przedstawicieli Rady Powiatu Krośnieńskiego oraz Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z przedstawicielami organizacji pozarządowych w dniach 26 października 2021 r. o godz. 16.00 (Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskie, ul. Piastów 10 b, sala 309 – III piętro) oraz 28 października 2021 r. o godz. 16.00 (Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie, ul. Racławicka 1, Aula – parter);
2) ankiet udostępnionych na stronie internetowej www.powiatkrosnienski.pl w zakładce Organizacje pozarządowe;
3) pisemnych opinii, uwag lub wniosków zainteresowanych organizacji.

Ankiety, pisemne opinie, uwagi i wnioski mogą być składane:

1) bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim – w Biurze Obsługi Interesanta lub poprzez wrzucenie bezpośrednio do skrzynki pocztowej znajdującej się przy drzwiach wejściowych do budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim;
2) za pośrednictwem poczty tradycyjnej;

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.sojda@powiatkrosnienski.pl.

Projekt programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2022-2024 udostępniony będzie:

1) na stronie internetowej www.powiatkrosnienski.pl w zakładce Organizacje pozarządowe;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatkrosnienski.pl w zakładce Organizacje pozarządowe;
3) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, tablica ogłoszeń (parter).

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

 Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1057) przedkładam Państwu do publicznej konsultacji  projekt aktu prawa miejscowego „Program Współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Bobrowice do zapoznania się z projektem Programu oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Urzędu Gminy w Bobrowicach (pokój Nr 11 I piętro) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@bobrowice.pl bądź tradycyjnej  w terminie do dnia 15 października 2021r. na załączonym formularzu.

Termin rozpoczęcia konsultacji  7 październik 2021r.

Termin zakończenia konsultacji  15 październik 2021r.

                                                                                              Wójt Gminy Bobrowice

                                                                                                /-/ Wojciech Wąchała

Uchwała

w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2022rok