Powiat Krośnieński

 Ogłoszenie

W dniach od 20 października 2021 r. do 29 października 2021 r. będą przeprowadzane zostaną konsultacje projektu programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2022-2024.

Konsultacje będą prowadzone w następujących formach:
1) dwóch otwartych spotkań przedstawicieli Rady Powiatu Krośnieńskiego oraz Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z przedstawicielami organizacji pozarządowych w dniach 26 października 2021 r. o godz. 16.00 (Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskie, ul. Piastów 10 b, sala 309 – III piętro) oraz 28 października 2021 r. o godz. 16.00 (Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie, ul. Racławicka 1, Aula – parter);
2) ankiet udostępnionych na stronie internetowej www.powiatkrosnienski.pl w zakładce Organizacje pozarządowe;
3) pisemnych opinii, uwag lub wniosków zainteresowanych organizacji.

Ankiety, pisemne opinie, uwagi i wnioski mogą być składane:

1) bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim – w Biurze Obsługi Interesanta lub poprzez wrzucenie bezpośrednio do skrzynki pocztowej znajdującej się przy drzwiach wejściowych do budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim;
2) za pośrednictwem poczty tradycyjnej;

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.sojda@powiatkrosnienski.pl.

Projekt programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2022-2024 udostępniony będzie:

1) na stronie internetowej www.powiatkrosnienski.pl w zakładce Organizacje pozarządowe;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatkrosnienski.pl w zakładce Organizacje pozarządowe;
3) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, tablica ogłoszeń (parter).

Share Button