URZĄD GMINY BOBROWICE
PARTER
I PIĘTRO
kasa, podatki
tel. (68) 391 92 21 (kasa)
tel. (68) 391 92 22 (podatki)
1
gospodarka komunalna, rolnictwo
tel. (68) 391 92 28
infrastruktura wodociągowo – kanalizacyjna
tel. (68) 391 92 18
10
księgowość budżetowa
tel. (68) 391 92 24
2
obsługa Rady Gminy, oświata,
tel. (68) 391 92 20
promocja, zamówienia publiczne
tel. (68) 391 92 19
11
Skarbnik
tel. (68) 391 92 25
3
kancelaria tajna, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe
tel. (68) 391 92 14
12
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Sekretarz
tel. (68) 391 92 13
13
fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne
tel. (68) 391 32 25
6
sekretariat, kadry
tel. (68) 391 92 11
tel. (68) 391 32 80
tel. (68) 391 92 00
14
Kierownik
tel. (68) 391 32 90
5
Wójt
tel. (68) 391 32 80
tel. (68) 391 92 00
15
pracownik socjalny
tel. (68) 391 32 25
8
Informatyk
(68) 391 92 16
6
budownictwo,
zagospodarowanie przestrzenne
(68) 391 92 15
17
ewidencja ludności, dowody osobiste
działalność gospodarcza
tel. (68) 391 92 26
7
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, OSP
tel. (68) 391 92 23
4
sala posiedzeń
9
GODZINY URZĘDOWANIA
Poniedziałek 8.00 – 16.00
Wtorek – Piątek 7.00 – 15.00
KASA CZYNNA:
Poniedziałek 8.00-14.00
Wtorek-Piątek 7.30 – 14.00
Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2012 w Urzędzie Gminy Bobrowice
Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Definicja ta określona została w art. 68 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn.Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).Ustalając procedury w zakresie kontroli zarządczej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Bobrowice oparto się na Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych  (Dz. Urz. MF z dnia 30 grudnia 2009 r.). Standardy określono w pięciu grupach odpowiadających poszczególnym elementom kontroli zarządczej:
A. środowisko wewnętrzne
B. cele i zarządzanie ryzykiem
C. mechanizmy kontroli
D. informacja i komunikacja
E. monitorowanie i ocenaA. Środowisko wewnętrzne1. Przestrzeganie wartości etycznych.Zasady etyczne dla pracowników Urzędu Gminy w Bobrowicach, określają przepisy odrębne, w szczególności: ustawa o pracownikach samorządowych i kodeks postępowania administracyjnego.
Pracowników Urzędu Gminy w Bobrowicach obowiązuje Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Gminy Bobrowice, który zawiera zbiór zasad zachowania i sposobu postępowania urzędników. Każdy pracownik Urzędu Gminy zapoznał się z w/w kodeksem oraz podpisał oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Kodeksu. Zobowiązał się tym samym do jego przestrzegania (Kodeks wraz z podpisami pracowników do wglądu u Sekretarza Gminy).2. Kompetencje zawodowe.Pracownicy Urzędu Gminy w Bobrowicach posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie pozwalające skutecznie i efektywnie wypełniać zadania powierzone zakresem czynności i obowiązków. Zasady zatrudniania określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych. Proces naboru na stanowiska pracy w Urzędzie Gminy prowadzi się w sposób zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bobrowice wprowadzonym zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowice nr KU/1/09 z dnia 6 lutego 2009r. (regulamin do wglądu w Sekretariacie lub u Sekretarza Gminy).
Pracownicy poddawani są kompleksowej ocenie wyników pracy pod kątem realizacji zadań, przydatności zawodowej na dane stanowisko oraz możliwości rozwojowych pracownika. Oceny dokonuje się co dwa lata w oparciu o Regulamin okresowych ocen pracownikówwprowadzony zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowice nr KU/29/08 z dnia 30 grudnia 2008r. (regulamin do wglądu w Sekretariacie lub u Sekretarza Gminy).
Wszyscy pracownicy na bieżąco uzupełniają wiedzę poprzez samokształcenie, śledzą obowiązujące przepisy i inicjują zmiany niezbędne w pracy. W związku z powyższym nadążają za zmianami zachodzącymi w zakresie obsługi interesantów i obowiązkowego ustawodawstwa.
Rozwój kompetencji zawodowych w ramach dokształcenia zawodowego pozaszkolnego odbywał się w minionym roku poprzez uczestnictwo w szkoleniach (poświadczenia szkoleń do wglądu na poszczególnych stanowiskach pracy u osób uczestniczących w szkoleniach natomiast rejestr znajduje się w Sekretariacie). W ramach dokształcania pracownicy Urzędu Gminy w Bobrowicach samokształcili się z pomocą radcy prawnego poprzez wspólną, analizę poszczególnych aktów prawnych.3. Struktura organizacyjna.W ramach struktury organizacyjnej został wprowadzony zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowice nr KU/17/09 z dnia 3 lipca 2009 r. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bobrowice”, który określa zakres działania i zadania urzędu, organizację urzędu, zasady i tryb funkcjonowania Urzędu, podział zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwem Urzędu, zadania i kompetencje poszczególnych samodzielnych stanowisk pracy oraz zakres upoważnień udzielonych pracownikom do załatwiania spraw.
W skład struktury organizacyjnej urzędu wchodzą następujące samodzielne stanowiska pracy:
Wójt Gminy

Sekretarz Gminy- nadzoruje:
1) samodzielne stanowisko ds. rolnictwa i gospodarowania mieniem komunalnym;
2) samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
3) samodzielne stanowisko ds. budownictwa;
4) samodzielne stanowisko ds. gospodarki przestrzennej;
5) samodzielne stanowisko ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i OSP;
6) samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych i rozwoju gminy ;
7) samodzielne stanowisko ds. kancelaryjnych i kadr;
8) samodzielne stanowisko ds. samorządu i organizacji;
9) samodzielne stanowisko ds. spraw obywatelskich, bezpieczeństwa publicznego i działalności gospodarczej;
10) samodzielne stanowisko ds. obsługa petenta, oświaty i archiwum;
11) samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
12) pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych;
13) informatyk;
14) radca prawny.
 Skarbnik Gminy – nadzoruje:
1) samodzielne stanowisko ds. księgowości budżetowej i gospodarki materiałowej;
2) samodzielne stanowisko ds. księgowości budżetowej i VAT;
3) samodzielne stanowisko ds. wymiaru podatków, księgowości podatkowej i opłat;
4) samodzielne stanowisko ds. publiczno – prawnych rozliczeń finansowych i kasy;

4. Delegowanie uprawnień.Poszczególni pracownicy posiadają imienne zakresy czynności regulujące ich obowiązki i uprawnienia. Powierzone uprawnienia i obowiązki dokonywane są wyłącznie w formie pisemnej i potwierdzone podpisem pracownika przyjmującego te uprawnienia i obowiązki. Ponadto Wójt Gminy Bobrowice pisemnie udzielił imiennych upoważnień pracownikom do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych oraz podpisywania tych decyzji (rejestr upoważnień i pełnomocnictw do wglądu w Sekretariacie). Wszelkie zakresy czynności, uprawnienia oraz pełnomocnictwa do wglądu w teczkach osobowych oraz u Sekretarza Gminy. W Urzędzie Gminy Bobrowice obowiązuje również w tym zakresie Regulamin Pracy” wprowadzony zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowice Nr KU/9/09 z dnia 24 marca 2009r. ustalający organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki, z którymi każdy pracownik ma obowiązek się zapoznać (z poświadczeniem do akt osobowych). Regulamin znajduje się do wglądu w Sekretariacie lub u Sekretarza Gminy.B. Cele i zarządzanie ryzykiem.

1. Misja

Misję Urzędu Gminy w Bobrowicach określono w Strategii Rozwoju Gminy Bobrowice w sposób następujący: „Misją Gminy Bobrowice jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego oraz zapewnienie społeczności lokalnej odpowiednio wysokiego poziomu życia i szans na przyszłość”.

2. Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji.Cele i zadania Urzędu Gminy w Bobrowicach na każdy rok określane są w formie pisemnej. Określenie celów i zadań za rok 2012 występowało w :
– Strategii Rozwoju Gminy Bobrowice,
– Wieloletniej Prognozie Finansowej,
– Budżecie Gminy na rok 2012,
– Rocznym planie pracy poszczególnych komisji Rady Gminy.
Dokumenty wymienionej powyżej oraz zmiany w tych dokumentach podlegają zatwierdzeniu na podstawie odrębnych przepisów i znajdują się do wglądu u Kierownictwa Urzędu.3. Mierniki.Sprawozdania z realizacji celów i zadań Urzędu Gminy za rok 2012 znajdują odzwierciedlenie w następujących dokumentach, przyjmowanych przez Radę Gminy:
– protokołach Rady Gminy,
– sprawozdaniu z realizacji z planu pracy poszczególnych komisji Rady Gminy,
– sprawozdaniach Wójta Gminy Bobrowice z działalności Urzędu Gminy,
– sprawozdaniu Wójta Gminy Bobrowice z realizacji budżetu. Wszystkie dokumenty do wglądu na stronie BIP Gminy lub na stanowisku ds. samorządu i organizacji pokój nr 11.4. Identyfikacja i analiza ryzyka oraz reakcja  na ryzyko.Ocena realizacji powyższych celów i zadań następuje poprzez kontrolę wstępną, bieżącą oraz następną. Jako środki zapobiegawcze stosowane są kontrole zewnętrzne: RIO, NIK, Lubuski Urząd Wojewódzki, ZUS, US. Ryzyko niezrealizowania celów lub zrealizowania ich niezgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie opisane w dokumentach z przeprowadzonych kontroli. Reakcją na ryzyko będą uwagi wnoszone przez kontrolujących w protokołach z kontroli. Szczegółowe cele i zarządzanie ryzykiem w tym identyfikację ryzyka, analizę ryzyka, reakcję na ryzyko określone zostaną dodatkowo w „Rejestrze celów, ryzyka i reakcji na ryzyko” stanowiącym załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Bobrowice Nr KU/13/11 z dnia 19 sierpnia 2011r. o kontroli zarządczej i dokonane raz w roku.C. Mechanizmy kontroliMechanizmy kontroli to wszystkie działania mające na celu ograniczenie ryzyk. W ich skład wchodzą przepisy prawa  i wszystkie wewnętrzne uregulowania zawarte w zarządzeniach wewnętrznych i uchwałach organu stanowiącego. W ramach tego systemu w Urzędzie Gminy działają: procedury wewnętrzne, regulaminy, instrukcje i wytyczne, protokoły z kontroli – do wglądu u Sekretarza Gminy, ewidencja kontroli zewnętrznej – w książce kontroli znajdującej się u Sekretarza Gminy.1. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej.

Dokumentacja dotycząca zarządzeń Wójta Gminy (jako organu gminy  i kierownika urzędu) znajduje się u Sekretarza Gminy oraz na stronie BIP Gminy Bobrowice (jako organu gminy). Zakresy obowiązków oraz indywidualne upoważnienia poszczególnych pracowników znajdują się w teczkach osobowych pracowników oraz u Sekretarza Gminy. Dokumentacja z kontroli zewnętrznej znajduje się u Sekretarza Gminy, który również prowadzi książkę kontroli. Dokumentacja kontroli zarządczej znajduje się u kierownictwa Urzędu.
W ramach dokumentacji kontroli zarządczej wszyscy pracownicy zostali zapoznani (za pisemnym potwierdzeniem) z zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowice nr KU/13/11 w sprawie kontroli zarządczej.

2. Nadzór systemu kontroli zarządczej.Nadzór nad wykonaniem zadań w celu ich oszczędnej, efektownej i skutecznej realizacji prowadzi Kierownictwo Urzędu oraz osoby wyznaczone do kontroli w odrębnym zarządzeniu Wójta Gminy.3. Ciągłość działalności.

Należy zapewnić istnienie mechanizmów służących utrzymaniu ciągłości działalności jednostki sektora finansów publicznych, wykorzystując między innymi wyniki analizy ryzyka. Mechanizm niniejszy służy również utrzymaniu ciągłości działalności poprzez wyznaczenie osób pełniących zastępstwo w trakcie nieobecności merytorycznego pracownika. Podstawą realizacji są stosowne upoważnienia oraz zapisy w zakresach czynności pracowników.

4. Ochrona zasobów.

Jako dowód ochrony zasobów ludzkich w Urzędzie Gminy funkcjonuje „Regulamin Pracy w Urzędzie Gminy Bobrowice” wprowadzony zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowice Nr KU/9/09 z dnia 24 marca 2009r. do stosowania przez wszystkich pracowników. Dostęp do zasobów finansowych, materialnych i informatycznych mają wyłącznie osoby upoważnione. Wprowadzone są niezbędne ograniczenia w formie haseł do komputerów oraz haseł do programów niezbędnych podczas pracy. Mechanizmy kontroli operacji finansowych ujęte zostały w Instrukcji obiegu, kontroli i archiwowania dowodów księgowych oraz „Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej” wprowadzonej zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowice Nr 7/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. Czynności dokonywane podczas weryfikacji operacji gospodarczych ujęte zostały wPolityce rachunkowości w Urzędzie Gminy w Bobrowicach przyjętej zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowice Nr KU/7/12 z dnia 25 lipca 2012r. oraz innych wewnętrznych dokumentach usprawniających organizację i funkcjonowanie Urzędu. Wspomniane dokumenty znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy (finansowe).

5. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych.

W Urzędzie Gminy istnieją następujące mechanizmy kontroli:
– rzetelne i pełne dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych i gospodarczych,
– wszystkie operacje finansowe zatwierdzane są  w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy,
– istnieje podział na obowiązki kluczowe,
– pracownicy stosują się do Instrukcji dotyczącej obiegu, kontroli i archiwowania dowodów księgowych obowiązującej  w Urzędzie Gminy,
– pracownicy stosują się do zasad ujętych w polityce rachunkowości.6. Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych.Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych systemów informatycznych, opisane zostały w Polityce bezpieczeństwa i „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Gminy w  Bobrowicachprzyjętych zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowice Nr KU/4/07 z dnia 1 sierpnia 2007r.D. Informacja i Komunikacja1. Bieżąca informacja.Osoby zarządzające oraz wszyscy pracownicy Urzędu Gminy w Bobrowicach mają zapewniony dostęp do informacji niezbędnych do wykonywania swoich obowiązków. System komunikacji umożliwia przepływ informacji i ich właściwe zrozumienie wewnątrz jednostki zarówno pionowo jak i poziomo.2. Komunikacja wewnętrzna.Aby zapewnić efektywne mechanizmy przekazywania ważnych informacji w obrębie Urzędu Gminy stosuje się: narady   z udziałem pracowników, narady Wójta Gminy z udziałem kierownictwa Urzędu, poczta elektroniczna, wewnętrzna sieć telefoniczna. Na bieżąco przekazuje się wszystkie istotne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych samodzielnych stanowisk pracy, w szczególności w zakresie zmian obowiązujących przepisów prawnych. Na bieżąco również pozyskiwane są rzetelne informacje potrzebne do realizacji zadań. W ramach komunikacji  istnieje również wymiana literatury i specjalistycznej prasy.3. Komunikacja zewnętrzna.

W ramach komunikacji zewnętrznej, której istotą jest przekazywanie informacji wszelkim podmiotom zewnętrznym, a w tym i lokalnej społeczności w zakresie realizowanych zadań oraz osiągniętych celów stosuje się w Urzędzie Gminy Bobrowice: sprawozdanie Wójta Gminy z działalności Urzędu przekazywane na sesjach Rady Gminy, współpraca z mediami, strona internetowa gminy, BIP, zebrania wiejskie, konsultacje społeczne, tablice i gabloty informacyjne we wszystkich sołectwach oraz w Urzędzie Gminy, sesje Rady Gminy, przyjmowanie interesantów przez Wójta Gminy, przekazywanie sprawozdań do GUS i RIO, publikacja ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych na własnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz Biuletynie Zamówień Publicznych.

E. Monitorowanie i ocena

Kierownictwo Urzędu Gminy dąży do tego, aby oceny systemu kontroli funkcjonującego w jednostce dokonywać w sposób ciągły i systematyczny, a pojawiające się problemy rozwiązuje się  na bieżąco. Osoby upoważnione do przeprowadzania kontroli zobowiązane są do bieżącej oceny systemu kontroli zarządczej. Wprowadzane zmiany do systemu kontroli zarządczej wdrażane będą odrębnymi zarządzeniami Wójta Gminy.
W ramach monitorowania i oceny pracownicy dokonują również na bieżąco samooceny  swoich działań poprzez odpowiedzi na pytania: ile było skarg i zażaleń na sposób realizacji przeze mnie obowiązków, ile wydałem decyzji administracyjnych od których złożono odwołania i nie zostały one utrzymane w mocy, ile wniosków i zaleceń pokontrolnych zostało sformułowanych przez kontrole instytucjonalne z powodu niewłaściwego wykonywania przeze mnie obowiązków służbowych, czy w ramach powierzonych obowiązków służbowych osiągnąłem stawiane przede mną cele, czy udało mi się zrealizować zadania w sposób bardziej efektywny od zakładanego.
Wnioski ze sposobu realizowania zadań służbowych są wyciągane na bieżąco. Samoocena pracowników zatrudnionych na stanowiskach funkcyjnych sporządzana jest w formie pisemnej w formie ankiety (stanowiącej załącznik do zarządzenia w sprawie kontroli zarządczej)

Sporządził:                                                                                                                   Zatwierdził:
/-/ Beata Wasyłyk-Sosnowska                                                                                       /-/ Marek Babul
Sekretarz Gminy                                                                                                              Wójt Gminy Bobrowice

Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku gminach:

INFORMACJA
O NOWYM SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Urząd Gminy Bobrowice informuje, że od 1 lipca 2013 r. zacznie obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi potocznie nazwany „podatkiem śmieciowym”.  „Podatek śmieciowy” zastępuje umowy na odbieranie odpadów, co oznacza, że właściciel nieruchomości w zamian za wytworzone przez niego i odbierane od niego odpady zapłaci stosowną opłatę.
Znowelizowane przepisy wprowadziły obowiązek selektywnego zbierania odpadów obejmujący co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Natomiast pozostałe odpady tj. odpady  komunalne mieszane należy składować w pojemnikach, w które są wyposażone nieruchomości. Odpady – segregowane i  mieszane – będą odbierane przez podmioty wyłonione przez gminę w drodze przetargu. Odpady ulegające biodegradacji można też składować w przydomowych kompostownikach. Opłata za odbiór odpadów dla tych właścicieli, którzy prowadzić będą selektywną zbiórkę będzie wynosiła 7,10 zł od mieszkańca miesięcznie. W przypadku braku segregacji odpadów opłata wynosiła będzie 14,20 zł od mieszkańca miesięcznie. Gmina postanowiła również o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (np. letniskowe) oraz prowadzących działalność gospodarczą. W tym przypadku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z tymi odpadami oraz stawki opłaty za dany pojemnik.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany w terminie do 31 marca 2013 r. złożyć do Urzędu Gminy lub Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk deklaracji można pobrać ze strony internetowej MZGOK „Odra-Nysa-Bóbr” lub w sekretariacie Urzędu Gminy Bobrowice – I piętro, pokój nr 14.
Informacje szczegółowe dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi udzielane są w Urzędzie Gminy Bobrowice I piętro, pokój nr 13 (Sekretarz) lub telefonicznie tel. (68) 391 92 13, (68) 391 92 18 w godzinach urzędowania.
Aby nowy system mógł zacząć funkcjonować MZGOK „Odra-Nysa –Bóbr” podjął wymagane prawem uchwały, udostępnione do publicznej wiadomości. Uchwały można pobrać na stronie
Co powinni zrobić właściciele nieruchomości ze swoimi dotychczasowymi umowami na odbiór odpadów komunalnych?Właściciele nieruchomości zamieszkałychwinni zadbać o to, aby dotychczas obowiązujące umowy zostały wypowiedziane ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r.
W związku z tym należy:
• sprawdzić na jaki czas, określony, czy nieokreślony zawarta została umowa;
• sprawdzić termin wypowiedzenia w dotychczasowej umowie (niektóre firmy mają długie 3-miesięczne okresy wypowiedzenia);
• złożyć dotychczasowemu odbiorcy odpadów pisemne wypowiedzenie świadczonych usług.Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne winni zadbać o to, aby dotychczas obowiązujące umowy w zakresie  odbioru odpadów komunalnych zostały wypowiedziane ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r.
W związku z tym należy:
• sprawdzić na jaki czas, określony, czy nieokreślony zawarta została umowa,
• sprawdzić termin  wypowiedzenia w dotychczasowej umowie (niektóre firmy mają długie 3-miesięczne okresy wypowiedzenia),
• złożyć dotychczasowemu odbiorcy odpadów pisemne wypowiedzenie świadczonych usług.W przypadku w/w nieruchomości niezamieszkałych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza i powstają odpady inne niż odpady komunalne (odpady związane z działalnością gospodarczą), właściciel nieruchomości zawiera umowę na odbiór tych odpadów we własnym zakresie na dotychczasowych zasadach.Wzór wypowiedzenia umowy
****
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
Punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się w Bobrowicach (na targowisku). Czynny całodobowo.
Zgodnie z art. 35 oraz 36 ustawy z 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym  i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu sprzęt. Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Kto nie stosuje sie to w/w przepisów zgodnie z art. 73 oraz 74 tejże ustawy podlega karze grzywny.
            Ponadto zgodnie z art.42 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) sprzedawca detaliczny oraz hurtowy zobowiązany jest przy sprzedaży sprzętu elektrycznego lub elektronicznego przeznaczonego do gospodarstwa domowego do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.
URZĄD GMINY informuje, że na terenie Gminy Bobrowice podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest przedsiębiorca : TEW Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o. ul. Szosa Bytomska 1, 67-100 Kiełcz, Oddział Świebodzin ul. Kolejowa 16, 66-200 Świebodzin. Telefon: 68 38 238 28
 ***
Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
– baterie:
Urząd Gminy, Bobrowice 131, w godzinach pracy,
Szkoła Podstawowa w Bobrowicach, Bobrowice 36, w godzinach pracy,
Szkoła Podstawowa w Dychowie, Dychów 39, w godzinach pracy.W każdej miejscowości z terenu gminy znajdują się pojemniki przeznaczone do selektywnej segregacji odpadów komunalnych, tj. MAKULATURA, SZKŁO BIAŁE, SZKŁO KOLOROWE, PLASTIK.
***
ODPADY WIELKOGABARYTOWE:
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy Bobrowice odbywa się raz  w roku w okresie letnio – jesiennym. Odpady zbierane są w pojemnikach ustawionych w poszczególnych sołectwach. O terminach zbiórki mieszkańcy powiadamiani są w sposób zwyczajowo przyjęty. W zbiórkach tych uczestniczy firma TEW Gospodarowanie Odpadami z siedzibą w Świebodzinie. Ponadto mieszkańcy gminy Bobrowice mają możliwość zamówienia odpłatnie w razie potrzeby kontenera do gromadzenia odpadów wielkogabarytowych w firmie TEW, która jest zobowiązana do umożliwienia właścicielom i zarządcom nieruchomości przyjęcia tych odpadów.
                                                  ***
Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  z terenu Gminy Bobrowice oraz miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
Lp.
Firma, oznaczenie siedziby (adres)
Imię i nazwisko odbierającego odpady komunalne
Rodzaj odbieranych odpadów
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
1.
TEW Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o. ul. Szosa Bytomska 1, 67-100 Kiełcz
odpady komunalne
składowisko odpadów
w Klępinie,
sortownia odpadów komunalnych w Kiełczu

W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2012r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się Urzędem  Gminy Bobrowice za pośrednictwem:- poczty elektronicznej bobrowice@zgwrp.org.pl ,
– fax nr (68) 391 32 84,

oraz osobiście – sekretariat Urzędu Gminy, I piętro, pokój nr 14.

Proste sprawy urzędowe załatwiane są bezpośrednio przez pracowników Urzędu Gminy Bobrowice. Załatwienie takiej sprawy przez osobę uprawnioną nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.