STYPENDIUM SZKOLNE 2022/2023

 Ogłoszenie

Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego zostało wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Kto może otrzymać stypendium szkolne?

 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie gminy Bobrowice, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występują następujące przesłanki: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna.
 2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600  zł, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
 3. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny
  w wysokości 345 zł, zgodnie z art. 8 ust. 9  w/w ustawy.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 • rodziców lub opiekunów niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletniego ucznia, który nie ukończył 24 lat,
 • słuchaczy kolegium pracowników służb społecznych, którzy nie ukończyli 24 lat,
 • dyrektora szkoły, ośrodka

Wniosek o stypendium szkolne należy złożyć na każdego ucznia oddzielnie.

Z wnioskiem o stypendium szkolne należy złożyć:

 • zaświadczenie o dochodach netto* uzyskanych przez członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (sierpień 2022r.), a w przypadku utraty tego dochodu
  z miesiąca złożenia wniosku,
 • zaświadczenie z GOPS o korzystaniu z pomocy społecznej ,
 • zaświadczenie, decyzja o wysokości renty, emerytury lub świadczeń przedemerytalnych,
 • zaświadczenie z PUP o rejestracji z prawem (wysokość zasiłku netto) lub bez prawa do zasiłku,
 • dokument potwierdzający otrzymywane lub ponoszone alimenty (np. wyrok sądu, ugoda) lub oświadczenie,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych.

Wypełnione kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami należy składać
w Urzędzie Gminy, Bobrowice 131:

 • od 1 do 15 września 2022r.
 • w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych w terminie
  do 15 października 2022r.

Formularz wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dostępny jest
w Urzędzie Gminy oraz pod zamieszczoną informacją.

Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego:

 • Podręczniki szkolne, lektury szkolne,
 • Artykuły szkolne: np. tornister – plecak szkolny, zeszyty, piórnik, bloki (rysunkowy, techniczny), flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, papier milimetrowy, nożyczki, taśma klejąca, korektory, plastelina, modelika, itd.
 • Pomoce dydaktyczne: np. kalkulator, przybory geometryczne, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, itp.
 • Obuwie: sportowe, zmienne wymagane przez szkołę,
 • Strój sportowy: dresy, spodnie sportowe, koszulka sportowa, krótkie spodenki, getry, strój kąpielowy, klapki,
 • Zajęcia edukacyjne: zajęcia sportowe, komputerowe, plastyczne, taneczne, kółka zainteresowań, zajęcia na basenie, nauka języków obcych, zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne,
 • Opłaty szkolne: koszty pobytu w tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczki szkolne, wyjścia (wyjazdy) do kina, teatru, imprezy edukacyjne, obozy naukowe,
 • Komputery(PC, laptop, netbook, tablet): oprogramowania systemowe
  i edukacyjne, akcesoria komputerowe, części do komputerów, drukarki, tusz do drukarki,
 • Abonament internetowy
 • Okulary korekcyjne,
 • Koszty dojazdu do szkół,
 • Koszty zakwaterowania w internacie lub bursie,

Sposób udokumentowania poniesionych wydatków:

 • faktura,
 • rachunek
 • imienny bilet miesięczny,
 • dowód wpłaty,

Data wystawionych dokumentów powinna zawierać się w następujących okresach:

 • lipiec 2022r. – grudzień 2022r. wypłata za okres wrzesień –grudzień 2022r.
 • styczeń 2023r. – czerwiec 2023r. wypłata za okres styczeń – czerwiec 2023r.

 Powyższe dokumenty powinny zawierać:

 • nazwę wystawcy,
 • datę wystawienia bądź sprzedaży,
 • numer dokumentu,
 • imię i nazwisko wnioskodawcy
 • dokładne określenie przedmiotu zakupu np. spodenki sportowe, obuwie sportowe.  

ZASIŁEK SZKOLNY 2022/2023

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego powinien zawierać dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. nie więcej, niż 620 zł).

Dodatkowe informacje dotyczące stypendium i zasiłku szkolnego można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bobrowicach pod nr tel. 68 391 92 20.

Komunikat

 Ogłoszenie

SKAŻENIE RZEKI – APELUJEMY O OSTROŻNOŚĆ!!!

W związku z zatruciem rzeki Odry nieznaną substancją (prawdopodobnie wysoce toksyczną) i masowym śnięciem ryb zaleca się do czasu ustania zagrożenia:

 • unikania wędkowania na Odrze oraz przebywania w pobliżu rzeki;
 • niespożywania złowionych ryb i ryb pochodzących z niewiadomego źródła oraz nie karmienia nimi zwierząt domowych;
 • niekorzystania z rzeki i terenów do niej przyległych w celach rekreacyjnych (kąpiele, spacery ze zwierzętami, korzystanie ze sprzętu wodnego, itp.);
 • unikania wypasu zwierząt hodowlanych w rejonach rzeki.

Obecnie sprawę badają służby odpowiedzialne za ochronę środowiska.

O wynikach będziemy informować na bieżąco.

Informacja

 Ogłoszenie

URZĄD GMINY W BOBROWICACH INFORMUJE, ŻE OD  DNIA

04.08.2022 (CZWARTEK ) DO DNIA 24.08.2022 (ŚRODA) KASA URZĘDU BĘDZIE NIECZYNNA.ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.