500+ w Bobrowicach

 Ogłoszenie, Ośrodek Pomocy Społecznej

„500 bus” w Bobrowicach

        W ramach akcji promocyjno-informacyjnej programu „500+”  specjalnie oznakowanym busem, służby Wojewody Lubuskiego pojadą do wszystkich gmin województwa lubuskiego. W uruchomionym mobilnym punkcie informacyjnym pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. będą udzielali wszystkich potrzebnych informacji dotyczących wypełniania wniosków i korzystania ze świadczenia wychowawczego. Punkty konsultacyjne będą organizowane na otwartej przestrzeni.  Informacji na temat Programu będą udzielać między innymi Wojewoda oraz Wicewojewoda.

Wizyta w Bobrowicach nastąpi 5 maja (czwartek) br. od godz. 12.00-14.00.   500bus ustawi się przy pomniku.

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy.

Zapytanie ofertowe

 Ogłoszenie

Gmina Bobrowice

Bobrowice 131

66-627 Bobrowice

 

Zapytanie ofertowe z dnia 27  kwietnia 2016r.

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur przewidzianych w/w ustawą.

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wycena naprawy elementów urządzeń znajdujących się na placach zabaw w gminie Bobrowice.

  1. Opis usługi zamówienia:

Plac zabaw Barłogi – huśtawka – wymiana głównej belki;

Plac zabaw Bobrowice – ławka – uzupełnienie deski;

Plac zabaw Chromów – zestaw zabawowy – wymiana belki (ewentualnie usadowienie na kotwach);

Plac zabaw Dachów – koniczynka – wymiana siedzisk (elementy drewniane);

Plac zabaw Strużka – bujak, konik – uzupełnienie siedziska, huśtawka – wzmocnienie (ewentualnie usadowienie na kotwach);

Plac zabaw Wełmice – równoważnia – wymiana belki, zestaw zabawowy – wzmocnienie (usadowienie na kotwach);

plac zabaw Żarków – równoważnia – wymiana podstawy sprzętu.

  1. Termin realizacji zamówienia:

31.05.2016r.

  1. Kryteria oceny oferty:

Cena 100%, Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny oferty.

  1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty w formie pisemnej, faksem, mailem należy składać do dnia 16.05.2016  do godz. 14.00

– pisemnie w siedzibie Zamawiającego  – Urząd Gminy Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice, pierwsze piętro (sekretariat);

– faksem: 68/391-32-84;

– mailem: sekretariat@bobrowice.pl

  1. Sposób przygotowania oferty:

– oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania (dotyczy ofert złożonych pisemnie),

– ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej/faksem/mailem,

– wykonawca związany jest ofertą 30 dni,

– bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,

– oferta winna być podpisana przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wg. dokumentów rejestrowych lub właściwego pełnomocnictwa,

– cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia,

– do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy pzp,

– ofertę złożoną pisemnie należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „Oferta – wykonanie elementów urządzeń placów zabaw Urzędu Gminy w Bobrowicach.”

  1. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

– Beata Wasyłyk – Sosnowska, Tel. 68/391-92-13

– Katarzyna Madej, Tel. 68/391-92-23

W przypadku dokonania wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, udzielenie zamówienia wybranemu Wykonawcy nastąpi na podstawie zlecenia zawartego pomiędzy Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą – z chwilą zawarcia tego zamówienia;

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert – na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.