„Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe”

 Ogłoszenie

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłasza konkursu dla NGO na inicjatywy młodzieży i dla młodzieży związane z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

„Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe”, w obszarze działań na rzecz młodzieży w województwie lubuskim.

 

KWOTA DOTACJI

Maksymalna kwota dofinansowania 10 000,00 zł.

 

DLA KOGO?

Organizacje pozarządowe.Tegoroczna edycja dopuszcza również możliwość zaangażowania grup niebędących członkami organizacji lub podmiotu startującego w konkursie.

 

JAKIE FORMULARZE?

Należy złożyć  ofertę na realizację zadania publicznego. OFERTĘ NALEŻY PRZYGOTOWYWAĆ ZGODNIE Z KRYTERIAMI OCENY ZAWARTYMI W KARCIE OCENY.

 

DO KIEDY PRZYJMOWANIE OFERT?

Oferty należy składać do dnia 4 maja 2018 roku w zamkniętej kopercie w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6. Ofertę można przesłać pocztą. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście.

 

NA CO MOŻNA ZREALIZOWAĆ W RAMACH DOFINANSOWANIA – ZADANIA ZWIĄZANE Z ROCZNICĄ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI?

Np. biegi, warsztaty, turnieje, konferencje, koncerty, zajęcia, spektakle, publikacje, innowacyjne projekty naukowe, filmy, strony internetowe, wydawnictwa, promocję wolontariatu.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

http://bip.lubuskie.pl/683/2609/Otwarty_konkurs_ofert_na_wsparcie_realizacji_zadania_publicznego

Wojewodztwa_Lubuskiego_pn___E2_80_9ELubuskie_Niepodleglosciowe

_Inicjatywy_Mlodziezowe_E2_80_9D_w_obszarze_dzialan_na_rzecz_mlodziezy_

w_wojewodztwie_lubuskim/

 

KONTAKT

Biuro Projektu: Departament Przedsiębiorczości i Strategii Marki ul. Chrobrego 1-3-5 – Agnieszka Chorążyczewska tel. 68 456 52 60

mail projektu: lnim@lubuskie.pl

Flaga Narodowa

 Ogłoszenie

Zachęcamy mieszkańców naszej gminy/miasta/powiatu do wywieszania flag narodowych w czasie zbliżających się świąt państwowych. Dodatkowo informujemy, że w tym roku w dniach od 2 do 3 maja prowadzona jest ogólnopolska akcja liczenia flag przy zastosowaniu bezpłatnej aplikacji na telefon komórkowy z systemem Android. Aplikacja ta o nazwie MARKFLAG jest bezpłatna i udostępniona do pobrania w sklepie Google Play przez pracownika jednej z gmin. Formalnie nie jest to konkurs, nie ma nagród i wszyscy biorący w niej udział są zwycięzcami. Miło nam jednak będzie, jeśli nasza okolicy dobrze wypadnie w statystykach. System zgłoszeń jest anonimowy. Technicznie działanie aplikacji polega na tym, że rozpoznaje ona w kadrze aparatu flagę i tylko wtedy pozwala zrobić zdjęcie. Dodatkowo na podstawie wskazań GPS-a odnotowuje miejsce zrobienia tego zdjęcia. W kolejnym etapie można te dane lokalizacyjne wysłać na portal flagowy www.flaganarodowa.pl. Dla zachowania jak największej prywatności samo zdjęcie nie jest wysyłane, tylko i wyłącznie znacznik GPS. Nie zbierane są żadne dane osobowe, aplikacja nie wymaga karty SIM w aparacie. Co więcej identyfikacja odbywa się bez konieczności posiadania internetu. Tylko wysyłka znaczników GPS wymaga dostępu, ale można to zrobić później, niekoniecznie podczas rejestracji flagi.

Szacowanie szkód łowieckich

 Ogłoszenie

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r. ustawy z dnia
22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Bobrowice informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, tj. do właściwego terytorialnie Wójta Gminy.
Zgodnie z wytycznymi ustawowymi wniosek o oszacowanie szkód zawiera
w szczególności:
  1. imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
  2. wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
  3. wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.
Szacowania szkód łowieckich – w przypadku ich wystąpienia na terenie Gminy Bobrowice – zgodnie z ww. ustawą, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje Zespół składający się z:
  1. przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej „przedstawicielem gminy”, którym jest: SOŁTYS danej jednostki pomocniczej – sołectwa, na którym wystąpiły szkody łowieckie
  2. przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
  3. właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.
Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.
W dalszym ciągu do wynagradzania szkód łowieckich zobowiązany jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Wypłaty odszkodowania dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dokonuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.
Druki wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy Bobrowice, pokój nr 10, P. Beata Mołczan, telefon 68 391 92 28, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bobrowice www.bip.bobrowice.pl

Agro-Market24

 Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy o nowoczesnej giełdzie Agro-Market24, skierowanej głównie do rolników i sadowników. Portal umożliwia dodawanie bezpłatnych ogłoszeń, przeglądanie ogłoszeń rolniczych, a co najważniejsze znalezienie potencjalnych klientów na swoje produkty rolne na rynku krajowym oraz międzynarodowym.

 

Bezpośredni kontakt między producentami rolnymi, a odbiorcami pozwala rolnikom sprzedawać w wyższych cenach niż dotychczas, poprzez ominięcie  firm pośredniczących. Aby dowiedzieć się więcej o portalu, wejdź na   ogłoszenia rolnicze sprzedam – kupię Agro-Market24 .