Szacowanie szkód łowieckich

 Ogłoszenie

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r. ustawy z dnia
22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Bobrowice informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, tj. do właściwego terytorialnie Wójta Gminy.
Zgodnie z wytycznymi ustawowymi wniosek o oszacowanie szkód zawiera
w szczególności:
  1. imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
  2. wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
  3. wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.
Szacowania szkód łowieckich – w przypadku ich wystąpienia na terenie Gminy Bobrowice – zgodnie z ww. ustawą, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje Zespół składający się z:
  1. przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej „przedstawicielem gminy”, którym jest: SOŁTYS danej jednostki pomocniczej – sołectwa, na którym wystąpiły szkody łowieckie
  2. przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
  3. właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.
Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.
W dalszym ciągu do wynagradzania szkód łowieckich zobowiązany jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Wypłaty odszkodowania dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dokonuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.
Druki wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy Bobrowice, pokój nr 10, P. Beata Mołczan, telefon 68 391 92 28, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bobrowice www.bip.bobrowice.pl
Share Button