Krośnieński Obszar Funkcjonalny

 Ogłoszenie

W dniu 27.09.023r. w Krośnie Odrzańskim odbyło się spotkanie Rady Partnerstwa wójtów, burmistrzów i starosty  Powiatu Krośnieńskiego w ramach Krośnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Gminę Bobrowice reprezentował Wójt Gminy Wojciech Wąchała. W ramach inicjatywy opracowywana jest ponadlokalna strategia rozwoju powiatu krośnieńskiego.

W strategii planowane są działania o zasięgu powiatowym takie jak stworzenie planu retencji wody, wsparcie szkolnictwa i inne. Gmina Bobrowice planuje pozyskanie na jej podstawie środków na budowę ścieżki rowerowej Bobrowice-Dychów przebiegającej po trasie zlikwidowanej linii kolejowej.

Dofinansowanie żłobka w Bobrowicach z programu „MALUCH+” 2022-2029

 Ogłoszenie

W ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 Gminie Bobrowice przyznano dofinansowanie na utworzenie 20  miejsc opieki w żłobku  w wysokości 814.010,02zł. W tej kwocie środki KPO stanowią kwotę 717.240zł, a środki budżetu państwa na finansowanie podatku Vat to 96.770,02zł.   Zadanie obejmuje wybudowanie żłobka samorządowego w Bobrowicach oraz zakup wyposażenia do żłobka.

Program Maluch Plus jest finansowany z udziałem środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 – a także środków budżetu państwa.

Grupa docelowa: dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 20222r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; rodzice; opiekunowie.

Cel projektu: utworzenie 20 miejsc opieki w żłobku i dofinasowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.

Wartość projektu to 882.205,20zł.

Na terenie Gminy Bobrowice nie ma żłobka, a mieszkańcy od dawna zgłaszali potrzebę utworzenia takiej placówki oświatowej. Pozyskane środki umożliwiają wybudowanie nowoczesnego obiektu bardzo dobrze wyposażonego w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz wspomogą jego funkcjonowanie przez okres 36 miesięcy od uruchomienia żłobka.

#Fundusze UE 

50-Lecie pożycia małżeńskiego

 Ogłoszenie

Dostojni Jubilaci, obchodzący w 2023 roku 50-lecie pożycia małżeńskiego

Pragnę poinformować, że z okazji Waszego pięknego Jubileuszu możecie zostać odznaczeni Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o orderach i odznaczeniach, na wniosek osób obchodzących Jubileusz, Wojewoda właściwy ze względu na miejsca ich zamieszkania, występuje do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie takiego odznaczenia.

Możliwość spotkania z Państwem w tak uroczystych okolicznościach będzie dla mnie dużą przyjemnością. Dlatego też, jeżeli chcą Państwo otrzymać Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie proszę o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Bobrowicach, Ewidencja Ludności, pokój nr 7, tel. 683919226 do dnia 20 października 2023r.

Oferty poza konkursowe – ogłoszenie

 Ogłoszenie

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r. poz. 571), Wójt Gminy Bobrowice zamieszcza ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie Kobiet „Bronkowianki”.
Rodzaj zadania: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Tytuł zadania publicznego: „Dary jesieni – spotkanie z tradycją i kulturą”.
Uwagi dot. oferty można zgłaszać na formularzu uwag w terminie od 19 września 2023r. do 26 września 2023r. na adres: Urząd Gminy Bobrowice, 66-627 Bobrowice 131 lub e-mail: archiwum@bobrowice.pl .

                                                                                                                                                                                            Wójt Gminy Bobrowice
                                                                                                                                                                                             /-/ Wojciech Wąchała

Załączniki

oferta

formularz

Policja

 Ogłoszenie

Policjanci krośnieńskiej komendy zapraszają do wstąpienia w szeregi Policji. Wybierz zawód, który połączysz z pasją

Policjanci prewencji, ruchu drogowego, czy też kryminalni, to funkcjonariusze najczęściej kojarzeni z Policją. Wiedz, że nasza formacja łączy w sobie specjalistów w wielu dziedzinach. To miejsce dla ludzi odpowiedzialnych, którzy nie boją się wyzwań i chcą pomagać innym. To zawód dla profesjonalistów i ludzi z pasją, dający możliwość sprawdzenia się w wielu trudnych sytuacjach. Przyjdź do krośnieńskiej komendy i dowiedz się co mamy ci do zaoferowania. Nabór trwa przez cały rok.

Służba w Policji, to zawód wymagający wielu poświęceń, ale dający też wiele satysfakcji. To miejsce dla profesjonalistów i ludzi z pasją, dający możliwość sprawdzenia się w wielu trudnych sytuacjach. Umożliwia rozwój zawody i pozwala na połączeniu pasji ze służbą. To od ciebie zależy czy poza służbą prewencyjną, ruchu drogowego bądź kryminalną, chcesz robić coś więcej. My umożliwiamy ci rozwój i realizację pasji, jednak to wybór należy do ciebie. U nas możesz być instruktorem taktyki i techniki interwencji, instruktorem wyszkolenia strzeleckiego, stermotorzystą, pirotechnikiem, przewodnikiem psa służbowego, negocjatorem policyjnym, czy też pełnić służbę w polsko-niemieckim patrolu.

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:

 •     posiadać polskie obywatelstwo;
 •     posiadać nieposzlakowaną opinię;
 •     nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 •     korzystać z pełni praw publicznych;
 •     posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
 •     posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 •     dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 •     osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Jeżeli spełniasz wymienione wyżej wymogi formalne, możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby. Krok pierwszy to złożenie dokumentów. Możesz to zrobić każdego dnia w każdej z komend miejskich powiatowych oraz w komendzie wojewódzkiej.
 

Co możemy ci zaoferować?

 •     ciekawą, satysfakcjonującą służbę;
 •     stabilne, stałe zatrudnienie;
 •     wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;
 •     wynagrodzenie:

    – Kursant – (w trakcie odbywania szkolenia zawodowego podstawowego) wiek do 26 lat – 3 790 złotych netto;
    – Kursant Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji  (w trakcie odbywania szkolenia podstawowego zawodowego) wiek do 26 lat – 4 245 złotych netto;
    – Policjant po szkoleniu  zawodowym podstawowym wiek do 26 lat – 4 854 złotych netto;
    – Policjant Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji – po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego wiek do 26 lat – 5 309 złotych netto;
    – Kursant  (w trakcie odbywania szkolenia zawodowego podstawowego) wiek powyżej 26 lat – 3 620 złotych netto;
    – Kursant  Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji  (w trakcie odbywania szkolenia zawodowego podstawowego) wiek powyżej 26 lat – 4 015 złotych netto;
    – Policjant po szkoleniu zawodowym podstawowym wiek powyżej 26 lat – 4 544  złotych netto;
    – Policjant Samodzielnego Podpodziału Prewencji Policji po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego wiek powyżej 26 lat – 4 939 złotych netto.

 •     nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe;
 •     prawa emerytalne po 25 latach służby;
 •     możliwość doskonalenia zawodowego;
 •     możliwość rozwoju zawodowego dla osób z wyższym wykształcenie, w tym uzyskanie stopnia oficerskiego;
 •     służbę w organizacji zaufania społecznego;
 •     szeroki katalog specjalizacji;

Wymagane dokumenty:

 •     wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B);
 •     podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji;
 •     dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
 •     świadectwa pracy lub służby – (kserokopie-oryginały kandydat przedkłada do wglądu);
 •     książeczkę wojskową (jeżeli kandydat do służby objęty jest ewidencją wojskową) zawierającą wpis potwierdzający odbycie zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy.

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim  bądź też kontaktując się z pracownikami kadr Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim,  telefon 47 79 45270/71, 519 534 202  lub pracownikami Zespołu do spraw Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim telefon 47 791 1260/61/62,  797 800 880.

komisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim