Projekt

 Ogłoszenie

Informujemy, iż Gmina Bobrowice realizuje projekt Cyberbezpieczny Samorząd, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa informacji oraz danych osobowych w urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych: Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrowicach, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bobrowicach oraz Zespole Szkół samorządowych w Dychowie. W ramach projektu zakupione zostaną rozwiązania technologiczne służące do podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa oraz rozwiązania organizacyjne, które pozwolą zapewnić aktualność wdrożonych rozwiązań ze względu na wymogi prawa.

Informacja

 Ogłoszenie

INFORMACJA

OD DNIA 08.07.2024 r

DO DNIA 19.07.2024 r

PŁATNOŚĆ W KASIE WYŁĄCZNIE W FORMIE BEZGOTÓWKOWEJ.

Ogłoszenie

 Ogłoszenie

WÓJT GMINY
BOBROWICE
O G Ł O S Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowice dla obszaru w obrębie Tarnawa Krośnieńska oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), oraz art.39 ust.1 pkt 1, 3, 4 i 5 w związku z art.46 pkt 1 i art.54 ust.2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Bobrowice uchwały nr XXXVIII/418/24 z dnia 07 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowice dla obszaru w obrębie Tarnawa Krośnieńska.
Granice obszaru opracowania oznaczono na załączniku graficznym do powyższej uchwały (do wglądu w Urzędzie Gminy Bobrowice i na stronie internetowej https://bip.bobrowice.pl/akty/20/2/typ/).
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 26 lipca 2024 r.
Wnioski należy składać wyłącznie na formularzu, zgodnym z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r., poz. 2509), wzór formularza dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Planowanie przestrzenne o nazwie: „Wniosek dotyczący aktu planowania przestrzennego”, w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: budownictwo@bobrowice.pl Zgodnie z art. 8g ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu. Wnioski dotyczące strategicznej oceny na środowisko można złożyć również ustnie do protokołu. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Bobrowice
Bobrowice dnia 25 czerwca 2024 r.
(-) Wójt Gminy Bobrowice
Obowiązek o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, został wykonany poprzez udostępnienie stosownych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bobrowice www.bip.bobrowice.pl, na stronie internetowej www.bobrowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bobrowicach.

Lepsze standardy w programie „Czyste Powietrze”. Od 14.06.2024 r. ważne zmiany przy wyborze pomp ciepła

 Ogłoszenie

Obowiązek wyboru pomp ciepła z listy zielonych urządzeń i materiałów (tzw. listy ZUM) oraz wykonania audytu energetycznego – to najważniejsze zmiany, które dotyczą beneficjentów programu „Czyste Powietrze” od 14 czerwca 2024 r. Rozwiązania te mają zapewnić osobom korzystającym z programu możliwość odpowiedniego wyboru urządzeń grzewczych, właściwych dla danego domu, a także uchronić użytkowników pomp ciepła przed zawyżonymi rachunkami za energię.

Od 14 czerwca 2024 r. beneficjentki i beneficjentów programu obowiązują nowe zasady:

  • Pompy ciepła oraz kotły na biomasę będą kosztem kwalifikowanym tylko wtedy, gdy ich parametry techniczne zostaną potwierdzone wpisem na listę ZUM: https://lista-zum.ios.edu.pl/;
  • Obowiązek wykonania audytu energetycznego przy wyborze pompy ciepła. Dofinansowanie na audyt wynosi do 1,2 tys. zł i pokrywa do 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

Program „Czyste Powietrze” nie stoi w miejscu, cały czas się rozwija. Wprowadziliśmy już kilka ważnych zmian, aby zwiększyć jego efektywność i szczelność. Odtąd najwyższy poziom dofinansowania może dotyczyć tylko jednego domu na jednego wnioskodawcę. Doprecyzowaliśmy zasady prefinansowania i pełnomocnictw przy wypłacie dotacji. Aby zapewnić jak najlepszą ochronę beneficjentek i beneficjentów, wprowadzamy też obowiązek wyboru z listy ZUM pomp ciepła i kotłów na biomasę – powiedziała Dorota Zawadzka‐Stępniak, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) – Co ważne, osoby decydujące się na instalację pompy ciepła muszą od 14 czerwca tego roku wykonać najpierw audyt energetyczny, który wykaże, jakie źródło ciepła będzie właściwym rozwiązaniem dla danego budynku. Zależy nam, aby rozwiązania techniczne były dostosowywane do właściwego zapotrzebowania na energię w budynku, dlatego tak ważne jest przygotowanie dobrego audytu energetycznego. Na taki audyt także zapewniamy wsparcie finansowe.

Obowiązkowy audyt z dotacją

Dofinansowanie do wykonania audytu energetycznego wynosi do 1,2 tys. zł i pokrywa do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Jak wskazują doradcy energetyczni, nadal brakuje powszechnej wiedzy o tym, że pompa ciepła nie w każdym budynku jest dobrym rozwiązaniem i w przypadku starych domów nierzadko niezbędna jest najpierw ich termomodernizacja, czyli docieplenie przegród, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania. To właśnie audyt energetyczny pomoże przygotować inwestorowi optymalny zakres takich prac i pomoże obniżyć rachunki za energię.

Które urządzenia tylko z listy ZUM?

Od 14 czerwca 2024 r. pompy ciepła w ramach programu „Czyste Powietrze” będą kosztem kwalifikowanym tylko, jeśli ich parametry techniczne zostaną potwierdzone wpisem na listę ZUM. Trafią tam docelowo tylko te urządzenia, dla których dostarczone badania z akredytowanego laboratorium zlokalizowanego w kraju UE lub EFTA potwierdzą ich parametry techniczne. Firmy, które nie posiadają jeszcze akredytowanych badań dla pomp ciepła, mogą od 14 czerwca 2024 r. zgłaszać wniosek o czasowy wpis na listę na podstawie europejskiego znaku jakości EHPA Q, HP Keymark lub Eurovent. To umożliwi im obecność na liście na okres nie dłuższy niż do 31 grudnia 2024 r.

Warto jednak podkreślić, że od 2025 roku na liście ZUM pozostaną tylko i wyłącznie pompy ciepła z parametrami potwierdzonymi pełnymi badaniami przeprowadzonymi w akredytowanym laboratorium zlokalizowanym na terenie UE lub krajów EFTA. Zgodnie z wymogami programu „Czyste Powietrze”, należy dostarczyć raport z takich badań do Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytut Badawczego (IOŚ‐PIB), który na zlecenie NFOŚiGW prowadzi listę ZUM.

Obowiązek wyboru z listy ZUM dotyczy także kotłów zgazowujących drewno o podwyższonym standardzie oraz kotłów na pellet o podwyższonym standardzie. W tym przypadku jednak firmy nie muszą przechodzić żadnych nowych procedur, ponieważ dla tego typu urządzeń nie są wymagane żadne nowe dokumenty.


Program „Czyste Powietrze”, realizowany w latach 2018–29, to największa proekologiczna inicjatywa służąca walce ze smogiem i poprawie efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Ważne informacje

 Lepsze standardy w programie „Czyste Powietrze”. Od 14.06.2024 r. ważne zmiany przy wyborze pomp ciepła

 Zmiany w programie „Czyste Powietrze” dotyczące pomp ciepła

 Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów: dłuższy termin na wymagane badania techniczne pomp ciepła z europejskimi znakami jakości

 250 mln EUR z Banku Światowego na rozwój programu „Czyste Powietrze”

 Od 22 kwietnia nowe zasady w programie „Czyste Powietrze”

 Minister Paulina Hennig‐Kloska o nowych źródłach finansowania programu „Czyste Powietrze”

 „Zamknięcie” listy ZUM – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi przez producentów/importerów urządzeń grzewczych

 Ostrzeżenie dla wnioskodawców i beneficjentów programu „Czyste Powietrze”

Zobacz więcejZmiany w programie „Czyste Powietrze” dotyczące pomp ciepła

Raport o stanie gminy

 Ogłoszenie

Raport o stanie gminy

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Bobrowice

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2024, poz. 609) wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim.

Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której mogą brać udział radni
i Mieszkańcy Gminy.

Debata nad  Raportem o stanie Gminy Bobrowice odbędzie się na sesji Rady Gminy Bobrowice w dniu 18 czerwca 2024 r. o godz. 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
w Bobrowicach.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Bobrowice, pisemne zgłoszenie poparte podpisami
co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy Rady zgłoszenia. Zgłoszenia proszę składać do skrzynki pocztowej wywieszonej przy drzwiach urzędu, bezpośrednio do sekretariatu urzędu lub przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy sekretariat@bobrowice.pl do dnia 14 czerwca br. do godz. 15.00.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy Bobrowice przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Bobrowice wotum zaufania.

Załączniki: 

 Formularz zgłoszenia udziału w debacie pdf

Formularz zgłoszenia udziału w debacie docx

 Raport o stanie gminy za rok 2023

Leki

 Ogłoszenie

  • Wiemy już ,że przeterminowane leki możemy wrzucić do specjalnego kosza znajdującego się w ośrodku zdrowia w Bobrowicach.
  • Poniżej kilka informacji o tym jak utylizować leki przeterminowane.

Zadbajmy o siebie i środowisko. Więcej informacji znajdziesz na stronie  leki.pl 

Informacja

 Ogłoszenie

Urząd Gminy Bobrowice informuję, że dnia  31 maja 2024 r. Urząd będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.