Ruszył nabór wniosków w ramach projektu „Granty PPGR”

 Ogłoszenie
Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło „Granty PPGR”. Program skierowany jest do rodzin byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych, których nie stać na zakup odpowiednich komputerów służących do nauki.
Sprzęt mogą otrzymać uczniowie z terenu gminy, których rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie lub opiekunowie prawni pracowali w PGR. Chętni muszą wypełnić oświadczenie, przedstawić niezbędne dokumenty (świadectwo pracy, zaświadczenia z ZUS, KRUS, KOWR lub archiwum zakładowego) i określić swoje potrzeby.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Bobrowice. W przypadku pozytywnej oceny i przyznaniu przez Ministerstwo grantu, gmina zakupi komputery lub inny sprzęt niezbędny do nauki.
Dla Kogo:
Wg informacji zawartych na stronie Organizatora konkursu grantowego: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr, warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:
dziecko uczęszcza obecnie do szkoły podstawowej lub średniej
dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej, tzn.
– pracował w PPGR w momencie likwidacji czy przekształcenia gospodarstwa,
– lub pracował kiedykolwiek (np. 5 lat) i zwolnił się ale mieszkał nadal w miejscowości w której zlokalizowany był PGR,
– lub pracował w PGR “całe życie” i przeprowadził się do miejscowości w której również funkcjonował w przeszłości PGR.
dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Co musisz zrobić:
Wypełnić oświadczenia przygotowane przez Ministerstwo (załącznik poniżej) oraz deklarację RODO.
Przedstawić świadectwo pracy lub inny oficjalny dokument potwierdzający zatrudnienie członka rodziny w PGR (np. świadectwo pracy, legitymacja ubezpieczeniowa, dokument z KOWR, ZUS, KRUS, archiwum zakładowe).
Wypełnić wniosek dotyczący preferowanego rodzaju sprzętu komputerowego i o dostępie do Internetu.
Złożyć dokumenty w Urzędzie Gminy Bobrowice do 29.10.2021 r. do godziny 15.00.
Dokumenty można również pobrać w Urzędzie Gminy w Bobrowicach.
 
Załącznik 1 – oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego
Załącznik 2 – oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność
Załącznik 3 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik 4 – oświadczenie o wyborze sprzętu

Informacja

 Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy mieszkańców i interesantów, że 19 listopada (piątek) 2021 r. Urząd Gminy Bobrowice będzie czynny do godziny 13:00.

Informacja

 Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy mieszkańców i interesantów, że 12 listopada (piątek) 2021 r. Urząd Gminy Bobrowice będzie nieczynny.

11 listopada

 Ogłoszenie

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest corocznie dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r., po 123 latach zaborów (1795–1918). Święto zostało ustanowione 23 kwietnia 1937 r. i zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej w dniu 22 lipca 1945 r. Przywrócono je ustawą w 1989 r. 11 listopada 1918 r. to także data zakończenia I wojny światowej

Ogłoszenie

 Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057), Wójt Gminy Bobrowice zamieszcza OFERTĘ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO złożoną przez Centrum Aktywnego Seniora Gminy Bobrowice. Rodzaj zadania: wspieranie aktywizacji osób starszych.

Tytuł zadania publicznego: „Seniorzy-Seniorom”.

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Uwagi dot. oferty można zgłaszać na formularzu uwag w terminie od 5 listopada 2021r. do 12 listopada 2021r. na adres: Urząd Gminy Bobrowice, 66-627 Bobrowice 131 lub e-mail: archiwum@bobrowice.pl.

                                                                                              Wójt Gminy Bobrowice

                                                                                                /-/ Wojciech Wąchała

OFERTA

Powiat Krośnieński

 Ogłoszenie

W dniach od 20 października 2021 r. do 29 października 2021 r. będą przeprowadzane zostaną konsultacje projektu programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2022-2024.

Konsultacje będą prowadzone w następujących formach:
1) dwóch otwartych spotkań przedstawicieli Rady Powiatu Krośnieńskiego oraz Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z przedstawicielami organizacji pozarządowych w dniach 26 października 2021 r. o godz. 16.00 (Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskie, ul. Piastów 10 b, sala 309 – III piętro) oraz 28 października 2021 r. o godz. 16.00 (Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie, ul. Racławicka 1, Aula – parter);
2) ankiet udostępnionych na stronie internetowej www.powiatkrosnienski.pl w zakładce Organizacje pozarządowe;
3) pisemnych opinii, uwag lub wniosków zainteresowanych organizacji.

Ankiety, pisemne opinie, uwagi i wnioski mogą być składane:

1) bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim – w Biurze Obsługi Interesanta lub poprzez wrzucenie bezpośrednio do skrzynki pocztowej znajdującej się przy drzwiach wejściowych do budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim;
2) za pośrednictwem poczty tradycyjnej;

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.sojda@powiatkrosnienski.pl.

Projekt programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2022-2024 udostępniony będzie:

1) na stronie internetowej www.powiatkrosnienski.pl w zakładce Organizacje pozarządowe;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatkrosnienski.pl w zakładce Organizacje pozarządowe;
3) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, tablica ogłoszeń (parter).