Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 r.

 Ogłoszenie

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), to jedno z następstw nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

 Celem stworzenia centralnej bazy będzie poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat programów finansowania wymiany pieców.

Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB). Cała baza zbierania danych ma być rozwijana etapami do 2023 r.

Od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu będzie zobowiązany złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy na złożenie deklaracji, natomiast dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo na stronie internetowej GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Kryteria i terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz do pierwszych klas szkół podstawowych

 Ogłoszenie

Wójt Gminy Bobrowice informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice w roku szkolnym 2021/2022, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów, a także o terminach postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół podstawowych.

Kryteria rekrutacji:

  • do przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych określa: uchwała  Nr XVI/187/17 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych dla których  Gmina Bobrowice jest organem prowadzącym treść uchwały PDF
     

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego:

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobrowice.

Zarządzenie Nr 43/21 Wójta Gminy Bobrowice z dnia 8 czerwca 2021 r. – treść zarządzenia PDF

Raport o stanie Gminy

 Ogłoszenie

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Bobrowice

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020, poz. 713) oraz w zw. z art. 15  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim.

Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której mogą brać udział radni i Mieszkańcy Gminy.

Debata nad  Raportem o stanie Gminy Bobrowice odbędzie się na sesji Rady Gminy Bobrowice w dniu 29 czerwca 2021 r. o godz. 9:00 online.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Bobrowice, pisemne zgłoszenie poparte podpisami
co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy Rady zgłoszenia. Zgłoszenia proszę składać do skrzynki pocztowej wywieszonej przy drzwiach urzędu lub przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy sekretariat@bobrowice.pl do dnia 28 czerwca br. do godz. 16.00.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy Bobrowice przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Bobrowice wotum zaufania.

ZAŁĄCZNIKI:

Formularz zgłoszenia udziału w debacie

Raport o stanie gminy za rok 2020

Pożyczka z WFOŚiGW na oczyszczalnię ścieków w Dychowie!

 Ogłoszenie

W dniu 7 września 2020r. Gmina Bobrowice reprezentowana przez Wójta Gminy Bobrowice Wojciecha Wąchałę i Skarbnik Gminy Mirosławę Fleszar podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze reprezentowanym przez Prezesa Mariusza Herbuta  umowę pożyczki na finansowanie zadania pn. Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Dychowie. Udzielona pożyczka to ponad 2.940.000zł. Gmina planuje skorzystać z możliwości umorzenia części przyznanej kwoty w wysokości do 30%.

Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca tj. Zakład Inżynierii Sanitarnej i Elektrycznej „Hossa” Zenon Hoduń i Henryk Sójka sp.j. z Sulechowa zakończył roboty budowlane. W maju 2021r. dokonano odbioru końcowego.

Dzięki inwestycji przez kolejne lata możliwy jest odbiór ścieków od mieszkańców Bobrowic i Dychowa, a także ścieków dowożonych z pozostałych miejscowości. Efektem wykonanych prac jest poprawa jakości oczyszczania ścieków, co przyczynia się do ochrony środowiska, a w szczególności wpływa pozytywnie na poprawę stanu wód rzeki Bóbr, a dalej rzeki Odry.

Zadanie jest finansowane ze środków NFOŚiGW

udostępnionych WFOŚiGW w Zielonej Górze w formie pożyczki

oraz budżetu Gminy Bobrowice.