Dofinansowanie żłobka w Bobrowicach z programu „MALUCH+” 2022-2029

 Ogłoszenie

W ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 Gminie Bobrowice przyznano dofinansowanie na utworzenie 20  miejsc opieki w żłobku  w wysokości 814.010,02zł. W tej kwocie środki KPO stanowią kwotę 717.240zł, a środki budżetu państwa na finansowanie podatku Vat to 96.770,02zł.   Zadanie obejmuje wybudowanie żłobka samorządowego w Bobrowicach oraz zakup wyposażenia do żłobka.

Program Maluch Plus jest finansowany z udziałem środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 – a także środków budżetu państwa.

Grupa docelowa: dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 20222r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; rodzice; opiekunowie.

Cel projektu: utworzenie 20 miejsc opieki w żłobku i dofinasowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.

Wartość projektu to 882.205,20zł.

Na terenie Gminy Bobrowice nie ma żłobka, a mieszkańcy od dawna zgłaszali potrzebę utworzenia takiej placówki oświatowej. Pozyskane środki umożliwiają wybudowanie nowoczesnego obiektu bardzo dobrze wyposażonego w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz wspomogą jego funkcjonowanie przez okres 36 miesięcy od uruchomienia żłobka.

#Fundusze UE 

Informacja dotycząca wymiaru podatku od nieruchomości

 Ogłoszenie

W związku z napływającymi pytaniami odnośnie wzrostu wysokości podatku, Urząd Gminy Bobrowice uprzejmie informuje, że w ostatnich latach nie było zmiany wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Od 2021 roku obowiązują te same stawki podatku określone w uchwale Nr XII/167/20 Rady Gminy Bobrowice z dnia 1 października 2020 roku.

Wzrost wysokości podatku od nieruchomości w 2024 roku wynika ze zmiany klasyfikacji gruntów w związku z przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

Podstawę wymiaru podatków stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. 

Wyniki

 Ogłoszenie

WÓJT GMINY BOBROWICE ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanych na terenie Gminy Bobrowice w roku 2024.

załącznik

INFORMACJA

 Ogłoszenie

URZĄD GMINY W BOBROWICACH INFORMUJE, ŻE OD DNIA 19.02.2024   DO DNIA  23.02.2024 KASA URZĘDU BĘDZIE NIECZYNNA. 

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

 Ogłoszenie

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, którą zgodnie z art. 8a ust. 1 sporządza i aktualizuje starosta. Listę udostępnia się wykonawcom do wykorzystania przy realizacji postanowień art. 5 ust. 4 ustawy oraz art. 11 ust. 10 (przekierowanie klienta do darmowego poradnictwa specjalistycznego, gdy jego problem ma charakter złożony).

Ponadto Listę udostępnia się w punktach na tablicy ogłoszeń w poczekalni, publikuje się w BIP, na stronach internetowych starostwa i urzędów gmin oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób, a także przynajmniej raz do roku Listę udostępnia się w lokalnych środkach masowego przekazu.

Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach
i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi.

Na poniższym wykazie ujęto także krajowe infolinie tematyczne i inne formy porad świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (patrz § 5 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia), jako formy poradnictwa również łatwo dostępnego dla mieszkańców powiatu. Aktualne i rzeczywiste dane o centralnych podmiotach poradniczych zostały podane jako ostatnie w danej kategorii tematycznej.

ZAŁĄCZNIK

REKRUTACJA

 Ogłoszenie

Kryteria i terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz do pierwszych klas szkół podstawowych.

Wójt Gminy Bobrowice informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice w roku szkolnym 2024/2025, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów, a także o terminach postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół podstawowych.

Kryteria rekrutacji:

  • do przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych określa: uchwała  Nr XVI/187/17 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych dla których  Gmina Bobrowice jest organem prowadzącymtreść uchwały PDF

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego:

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobrowice.

Zarządzenie Nr 12/24 Wójta Gminy Bobrowice z dnia 26 stycznia 2024 r. – treść zarządzenia PDF

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobrowice.

Zarządzenie Nr 11/24 Wójta Gminy Bobrowice z dnia 26 stycznia 2024 r. – treść zarządzenia PDF