Ruszył nabór wniosków w ramach projektu „Granty PPGR”

 Ogłoszenie
Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło „Granty PPGR”. Program skierowany jest do rodzin byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych, których nie stać na zakup odpowiednich komputerów służących do nauki.
Sprzęt mogą otrzymać uczniowie z terenu gminy, których rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie lub opiekunowie prawni pracowali w PGR. Chętni muszą wypełnić oświadczenie, przedstawić niezbędne dokumenty (świadectwo pracy, zaświadczenia z ZUS, KRUS, KOWR lub archiwum zakładowego) i określić swoje potrzeby.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Bobrowice. W przypadku pozytywnej oceny i przyznaniu przez Ministerstwo grantu, gmina zakupi komputery lub inny sprzęt niezbędny do nauki.
Dla Kogo:
Wg informacji zawartych na stronie Organizatora konkursu grantowego: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr, warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:
dziecko uczęszcza obecnie do szkoły podstawowej lub średniej
dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej, tzn.
– pracował w PPGR w momencie likwidacji czy przekształcenia gospodarstwa,
– lub pracował kiedykolwiek (np. 5 lat) i zwolnił się ale mieszkał nadal w miejscowości w której zlokalizowany był PGR,
– lub pracował w PGR “całe życie” i przeprowadził się do miejscowości w której również funkcjonował w przeszłości PGR.
dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Co musisz zrobić:
Wypełnić oświadczenia przygotowane przez Ministerstwo (załącznik poniżej) oraz deklarację RODO.
Przedstawić świadectwo pracy lub inny oficjalny dokument potwierdzający zatrudnienie członka rodziny w PGR (np. świadectwo pracy, legitymacja ubezpieczeniowa, dokument z KOWR, ZUS, KRUS, archiwum zakładowe).
Wypełnić wniosek dotyczący preferowanego rodzaju sprzętu komputerowego i o dostępie do Internetu.
Złożyć dokumenty w Urzędzie Gminy Bobrowice do 29.10.2021 r. do godziny 15.00.
Dokumenty można również pobrać w Urzędzie Gminy w Bobrowicach.
 
Załącznik 1 – oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego
Załącznik 2 – oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność
Załącznik 3 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik 4 – oświadczenie o wyborze sprzętu

Share Button