NABÓR WNIOSKÓW NA WYMIANĘ PIECÓW 2022

 Ogłoszenie

Wójt Gminy Bobrowice informuje mieszkańców gminy o możliwości dofinansowania w ramach przedsięwzięcia ograniczania niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ogrzewania opartych  na paliwie stałym, w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Bobrowice

Właściciele budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bobrowice mogą otrzymać do 50% udokumentowanych łącznych kosztów kwalifikowanych brutto, lecz nie więcej niż 4.000,00 zł dla przedsięwzięcia.

Dotacja obejmuje zakup nowego źródła ciepła (kotły gazowe, kotły na biomasę/pellet, , kotły elektryczne, kotły na lekki olej opałowy, pompy ciepła)

UWAGA

  • dofinansowanie przyznaje się tylko raz dla danego przedsięwzięcia.
  • złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania,
  • dofinansowanie dotyczy tylko wymiany istniejącego już pieca. Brak jest możliwości otrzymania dotacji jeżeli miałby to być pierwszy piec dla tej nieruchomości.
  • wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane wg kolejności wpływu.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie : od 1 marca 2022 r. do 30 kwietnia 2022r.

Na realizację projektu w 2022r., w budżecie gminy Bobrowice, zabezpieczono kwotę 40 tysięcy złotych.

Uwaga! Wymiana dotychczasowego źródła ciepła nie może zostać rozpoczęta przed podpisaniem umowy dofinansowania z Gminą Bobrowice.

Dofinansowaniu podlegają koszty przedsięwzięcia obejmujące wyłącznie zakup nowego ekologicznego źródła ogrzewania (urządzenia grzewczego tj. kotła, pieca) – fabrycznie nowego i zamontowanego po raz pierwszy, spełniającego normy i dopuszczonego do użytkowania na terenie Polski, o którym mowa ust. 5 pkt 1 – 5 Uchwały nr XXII/281/22 Rady Gminy Bobrowice z dnia 27 stycznia 2022 r.

Lista kotłów spełniających ww. wymagania jest dostępna na stronie internetowej
Lista ZUM (ios.edu.pl) .

 Wniosek o dofinansowanie można pobrać poniżej lub w Urzędzie Gminy Bobrowice. 

Informacje na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Bobrowice pok. nr 10 oraz pod numerem telefonu: 68 391 92 27.

Przed przystąpieniem do wymiany pieca i złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie  się z uchwałą w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Bobrowice na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bobrowice.

Share Button