Nabór Wniosków

 Ogłoszenie

Nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim ogłasza nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w ramach Projektu „Klucz do zatrudnienia dla osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy (V)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.1 Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020, w terminie od 27.05.2019 r. do 07.06.2019 r. do godz. 15ºº.
Wnioski mogą składać pracodawcy, którzy chcą stworzyć stanowisko pracy dla osób po 30 roku życia, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
 osób po 50 roku życia,
 osób długotrwale bezrobotnych (zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej jest to osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy. Do okresu bezrobocia należy zaliczyć również okres pozostawania bez pracy przed rejestracją w urzędzie, na podstawie m.in. oświadczenia uczestnika),
 kobiet,
 osób z niepełnosprawnościami,
 osób o niskich kwalifikacjach (szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy).
Wniosek należy złożyć w formie pisemnej na obowiązującym w Urzędzie druku w terminie ogłoszonego naboru w:
 Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie Odrzańskim – sekretariat, pok. nr 121,
 Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie Odrzańskim Filia w Gubinie, pok. nr 07.
Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem dokonywania z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Szczegółowych informacji udzielają:
 Michalina Lipińska – specjalista ds. rozwoju zawodowego – stażysta – PUP w Krośnie Odrzańskim – pok. nr 028, tel. 68 383 03 19,
 Anna Szymaniak – pośrednik pracy – Filia w Gubinie – pok. nr 07, tel. 68 455 82 21

Share Button