Odpady z działalności rolniczej

 Ogłoszenie

Czy w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych gmina może odbierać od
rolników odpady z działalności rolniczej?

W odpowiedzi zamieszczamy stanowisko Urzędu Marszałkowskiego:
„Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach przez odpady komunalne rozumie się odpady
powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z
eksploatacji, także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych
wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów
powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają
zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania
odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.
Odpady z działalności rolniczej nie są odpadami komunalnymi.
Należy ponadto zauważyć, że art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach jednoznacznie stanowi, iż z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, które obejmują koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
3) obsługi administracyjnej systemu.

Natomiast z art. 6r ust. 2a przedmiotowej ustawy wynika dodatkowo, że z pobranych opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia
nieruchomości pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty
utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
W związku z powyższym należy stwierdzić, że gmina nie może z wpływów z opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywać kosztów odbierania i zagospodarowania
odpadów działalności rolniczej. Odpady takie jak: środki ochrony roślin i opakowania po
nich, worki po nawozach, sznurki, folie, skrzynki, opony ciągnikowe, od przyczep i innych
maszyn rolniczych, przepracowane oleje silnikowe, resztki roślin z upraw i inne odpady
pochodzące z działalności rolniczej powinny zostać przekazane w ramach indywidualnych
umów z podmiotami, które zajmują się ich zagospodarowaniem i posiadają stosowne
zezwolenia.

Share Button