Raport o stanie gminy

 Ogłoszenie

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Bobrowice

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019, poz. 506) wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim.

Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której mogą brać udział radni i Mieszkańcy Gminy.

Debata nad  Raportem o stanie Gminy Bobrowice odbędzie się na sesji Rady Gminy Bobrowice w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Bobrowice, pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia. Zgłoszenie będą przyjmowane  do dnia 24 czerwca br. do godz. 16.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Bobrowice.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy Bobrowice przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Bobrowice wotum zaufania.

Załączniki: 

Formularz zgłoszenia udziału w debacie

Raport o stanie gminy za rok 2018

Share Button