Odczyt

 Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Bobrowice informuje, że od dnia 3 stycznia 2023 r. będą przeprowadzane odczyty wodomierzy w domach odbiorców wody.

W przypadku nieobecności, prosimy o podawanie stanów wodomierzy telefonicznie:

URZĄD GMINY (wszystkie miejscowości): (68) 391 92 23

KONSERWATOR (Wełmice, Przychów, Janiszowice, Strużka, Dęby, Dachów): 600 320 124

KONSERWATOR (Bobrowice): 600 320 186

KONSERWATOR (Barłogi, Kukadło, Tarnawa Krośnieńska, Żarków, Chojnowo):

607 726 949

KONSERWATOR (Dychów, Chromów, Prądocinek, Brzezinka): 600 320 294

KONSERWATOR (Bronków): 667 619 777

ZIMOWISKO 2023

 Ogłoszenie

Lubuska izba Rolnicza ogłasza nabór na zimowisko, które odbędzie się w dniach  w czasie ferii w 2023 r. w terminie od 04.02.2023 r. do 10.02.2023 r. w Zakopanem-Kościelisku w Ośrodku Rewita.

Będzie to 7-dniowy wyjazd dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wyłącznie dla dzieci i młodzieży szkolnej urodzonych od 01 stycznia 2007 i których przynajmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów (w okresie jakim jest organizowane zimowisko) jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego tj. pobiera rentę bądź emeryturę – konieczne jest zaświadczenie z KRUS.

Odpłatność za jedno dziecko z rodziny rolniczej wynosi 700,00 zł (siedemset  złotych) i należy jej dokonać do dnia 5.01.2023 r. po wcześniejszym zgłoszeniu uczestnika zimowiska do Biura Lubuskiej Izby Rolniczej przy ul. Kożuchowskiej 15 A w Zielonej Górze,  tel. 68 324 62 62, 512 111 428 – osoba prowadząca nabór: Aneta Jędrzejko.

Wpłaty na rachunek bankowy:

Krajowa Rada Izb Rolniczych, ul. Żurawia 24 lok 15, 00-515 Warszawa

BNP Paribas S.A. nr 54 2030 0045 1110 0000 0211 7710,  z dopiskiem: cele statutowe, imię i nazwisko uczestnika zimowiska, termin turnusu

Ważne: wszelkie dokumenty podpisuje rodzic/opiekun, na którego wystawione jest zaświadczenie z KRUS!

Dokumenty wraz z potwierdzeniem przelewu proszę dostarczyć w terminie do 13 stycznia 2023 r. na adres:

Lubuska Izba Rolnicza, ul. Kożuchowska 15a, 65-364 Zielona Góra

Do pobrania:

Dokumenty obligatoryjne (do wypełnienia i dostarczenia do siedziby LIR w Zielonej Górze):

  1. zaświadczenie (w oryginale) potwierdzające ubezpieczenie w KRUS, wystawione na co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych – na zaświadczeniu muszą znaleźć  się informacje jak  w załączonym wzorze
  2. karta kwalifikacyjna uczestnika wyjazdu
  3. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez FSUSR
  4. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez KRIR
  5. regulamin zimowiska 2023

Dokumenty dodatkowe:

  1. w przypadku, gdy dziecko przebywa pod opieką inną niż rodziców należy dołączyć właściwe orzeczenie sądu;
  2. w przypadku, gdy dziecko posiada inne nazwisko niż rodzic niezbędne jest dokonanie przez rodziców  opisu wyjaśniającego ten fakt >> wzór oświadczenia
  3. w przypadku, gdy adres zamieszkania uczestnika jest inny niż adres na zaświadczeniu KRUS należy dołączyć oświadczenie dlaczego jest rozbieżność w adresie zamieszkania >> wzór oświadczenia

Pozostałe dokumenty do zapoznania się:

Wypoczynek zimowy w formie turnusów wyjazdowych dla dzieci rolników w 2023 roku organizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych we współpracy z Lubuską Izbą Rolniczą został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 900,00 zł na każdego uczestnika. 

Życzenia

 Ogłoszenie

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim mieszkańcom  Gminy Bobrowice najlepsze życzenia. Niech ten szczególny okres będzie dla wszystkich okresem zadumy, wyciszenia, wypoczynku i prawdziwej radości. Życzę Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek. Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia.

Życzy Wójt Gminy Bobrowice wraz z Pracownikami

„Powrót do zdrowia – powrót do pracy” po kryzysie psychicznym

 Ogłoszenie

Doświadczyłeś kryzysu psychicznego i nie możesz wrócić do dotychczasowej pracy?

Praca, którą wykonywałeś jest dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem i zastanawiasz się jakie zawody możesz obecnie wykonywać? 
Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nowe zatrudnienie.

Przed wystąpieniem choroby byłeś osobą samodzielną i aktywną, odnoszącą sukcesy. Teraz trudno Ci znaleźć pracę, a wiesz, że aktywność zawodowa ma istotny wpływ na proces zdrowienia. Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych. Ośrodki mają charakter otwarty. Będąc uczestnikiem projektu możesz odwiedzać rodzinę w dni wolne od zajęć, a najbliżsi zostaną zaproszeni do ciebie na wspólny weekend połączony z zajęciami. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z pomocy specjalistów. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Rehabilitacja Kompleksowa to oferta dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby zmienić tę sytuację – zdobyć zawód i podjąć pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych.

Jak przebiega przekwalifikowanie zawodowe?

W trakcie realizacji programu rehabilitacji kompleksowej przebywasz w Ośrodku gdzie zapewnione masz zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym i pełne wyżywienie. Na rehabilitację kompleksową składają się trzy moduły: zawodowy, psychospołeczny i medyczny. W Indywidualnym Programie Rehabilitacji zostanie opisany sposób realizacji każdego z modułów. Zaplanowany czas udziału w programie to 16 tygodni oraz 4 tygodnie praktyk zawodowych w miejscu Twojego zamieszkania. Zajęcia będą się odbywały w godzinach od 8:00 do 18:00, ale nie dłużej niż 8 godzin dziennie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Całość pobytu jest całkowicie bezpłatna.

Jeśli ze względu na stan zdrowia straciłeś jedyne źródło utrzymania będziesz mógł wystąpić o przyznanie stypendium rehabilitacyjnego, którego wysokość będzie uzależniona od Twojej frekwencji na zajęciach.

Po zakończeniu pobytu w Ośrodku będziesz mieć zapewnione wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy, psychologa do momentu podjęcia zatrudnienia (lub uruchomienia działalności gospodarczej) i przez minimum 1 miesiąc po rozpoczęciu pracy.

Warunkiem sukcesu jest Twój aktywny udział w zaplanowanych zajęciach ze wszystkich modułów. Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!

Jeśli chcesz wziąć udział w rehabilitacji kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych skontaktuj się z PFRON: ork@pfron.org.pl, tel. 22 50 55 600, 532 433 727.


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083540401974

Czyste Powietrze

 Ogłoszenie

Od 1 czerwca 2021r. na terenie Gminy Bobrowice działa punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze.

Punkt mieści się w budynku Urzędu Gminy i działa w godzinach 8-15.

Kontakt telefoniczny pod numerem 68 3913225.

Zadaniami punktu konsultacyjno – informacyjnego są :

– udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,

– wsparcie wnioskodawców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie,

– dostęp do stanowiska komputerowego,

– udostępnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie,

– wizyty u mieszkańców, połączone z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiary oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji możliwe są po uprzednim umówieniu się telefonicznym,

– przeprowadzanie anonimowych ankiet wśród mieszkańców z zakresu ochrony powietrza i programów pomocowych,

– pomoc wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Szczegółowe informacje o programie znajdziecie Państwo na stronie Czyste Powietrze – Program Czyste Powietrze

Przydatne linki:

– kalkulator dotacji  Kalkulator dotacji – Program Czyste Powietrze

– kalkulator grubości ocieplenia Kalkulator grubości izolacji (kape.gov.pl)

– lista zielonych urządzeń Lista ZUM (ios.edu.pl)

dane o wdrażaniu programu – stan na 30.09.2022 r.
GminaLiczba złożonych wniosków [szt.]Liczba zawartych umów o dofinansowanie [szt.]Liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.]Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy [zł]
Bobrowice847944757 722,10  

dane o wdrażaniu programu – stan na 30.12.2022 r.

Granty PPGR – komputery trafiły do beneficjentów ostatecznych

 Ogłoszenie

Wójt Gminy Bobrowice – Wojciech Wąchała podpisał 68 umów darowizny w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REAT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Obecnie trwa przekazanie sprzętu dla beneficjentów programu, w ramach którego  zakupiono 53 laptopy, 12 komputerów stacjonarnych oraz 3 tablety o łącznej wartości 160.904,71 zł.

Mamy nadzieję, że przekazany sprzęt komputerowy pozwoli na dogodną realizację obowiązków szkolnych przez uczniów w naszej gminie.