Nieodpłatna pomoc prawna

 Ogłoszenie

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

1) poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązujących przepisach prawnych w sprawie, której oczekuje ona pomocy prawnej oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku  z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

2) wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzeniu projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym, sądowym lub

sądowoadministracyjnym, lub

4) sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych,  o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub   o ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowaniu  o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Gdzie i kiedy można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej:

Nieodpłatną pomoc prawną świadczy radca prawny p. Izabela Kosińska  w siedzibie Urzędu Gminy Bobrowice pok. 13 w każdy poniedziałek w godz. 9.00-10.00.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń,

po uprzednim umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 68 391 92 00 (sekretariat). Zapisy są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Bobrowice.

Share Button