Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

 Ogłoszenie

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
Działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1057) przedkładam Państwu do publicznej konsultacji  projekt aktu prawa miejscowego „Program Współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Bobrowice do zapoznania się z projektem Programu oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Urzędu Gminy w Bobrowicach (pokój Nr 11 I piętro) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@bobrowice.pl bądź tradycyjnej  w terminie do dnia 30 października 2020r. na załączonym formularzu.
Termin rozpoczęcia konsultacji  23 październik 2020r.
Termin zakończenia konsultacji  30 październik 2020r.
                                     Wójt Gminy Bobrowice
                                  /-/ Wojciech Wąchała

ZAŁĄCZNIKI

Projekt Programu

Formularz

Share Button