Policja

 Ogłoszenie

Lubuska Policja zachęca do tego, aby zostać jej funkcjonariuszem. Szerokie spectrum policyjnych działań z pewnością sprawi, że każdy znajdzie komórkę zgodną ze swoimi zainteresowaniami oraz wykształceniem. To bardzo ciekawa ale i odpowiedzialna służba, która adresowana jest do tych, którzy nie są obojętni wobec wszelkich form łamania prawa i zależy im na bezpieczeństwie Polski i Jej obywateli.

Policja, jako ogólnopolski pracodawca, oferuje:

 – ciekawą, satysfakcjonującą służbę;

– stabilne, stałe zatrudnienie;

– wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;

– wynagrodzenie po szkoleniu podstawowym zawodowym ok. 3380 zł brutto;

– nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe;

– prawa emerytalne po 25 latach  (zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 roku);

– możliwość doskonalenia zawodowego;

– możliwość rozwoju zawodowego dla osób z wyższym wykształcenie, w tym uzyskanie stopnia oficerskiego;

– prestiż zatrudnienia;

– służbę w organizacji zaufania społecznego;

– szeroki katalog specjalizacji;

– wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu;

– przynależność do grupy zawodowej – poczucie tożsamości i wsparcie społeczne, organizacyjne.

Wymogi formalne jakie musi spełniać kandydat, aby przystąpić do rekrutacji:

 • posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, 
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny złożyć OSOBIŚCIE  w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., Komendzie Miejskiej Policji  w Zielonej Górze lub w Komendach Powiatowych Policji województwa lubuskiego następujące dokumenty:

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy ( część A i B ),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe – oryginały do wglądu,
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie – oryginały do wglądu,
 • należy mieć przy sobie dowód osobisty oraz książeczkę wojskową (mężczyźni)

Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej Policji oraz komendzie powiatowej/miejskiej Policji lub ze strony internetowej – http://praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/38752,dok.html.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

– test wiedzy                                                          

– test sprawności fizycznej                                

– test psychologiczny     

– wypełnienie ankiety bezpieczeństwa osobowego                                       

– rozmowa kwalifikacyjna          

– komisja lekarska                         

Szczegółowe informacje dot. przebiegu wskazanych etapów dostępne są w „Informatorze dla kandydatów” http://praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/informator-dla-kandyda

Więcej na stronach:

http://lubuska.policja.gov.pl/go/rekrutacja/ogloszenia-na/23625,Rekrutacja-2018.html- http://praca.policja.pl/pwp/rekrutacja

W przypadku jakichkolwiek pytań, szczegółowych informacji udzielają pracownicy :

– Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Gorzowie Wlkp. Zespół ds. Doboru:

(95) 738 12 60, (95) 738 12 61, (95) 738 12 62

– Zespołu Kadr i Szkolenia w Komendzie Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim

(68) 383 31 70, (68) 383 31 71

źródło: KGP, KWP w Gorzowie Wlkp.

Share Button