W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE MOŻNA SKŁADAĆ W TERMINIE: OD 1.IX – 15.IX.2016

 Ogłoszenie

Pomoc materialna przysługuje:

  1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (…)  – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom   i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Bobrowice.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się   o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł./os. (liczą się dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku). Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
1. Rodziców niepełnoletniego ucznia
2. Pełnoletniego ucznia
3. Dyrektora szkoły
Dokumentami potwierdzającymi dochód są:
1. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu sierpniu
2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)
3. oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
4. zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy).
5. zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych lub oświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
6. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów
7. odcinek renty/emerytury za m-c sierpień.
8. oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych
9. zaświadczenie z  Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana wyłącznie na cele bezpośrednio związane z procesem edukacyjnym ucznia. Koszty, które nie mają związku z uczęszczaniem ucznia do szkoły na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne lub kształceniem w formach pozaszkolnych nie będą finansowane z przyznanego stypendium.

Z uwagi na fakt, że stypendium szkolne przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów, istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne.

Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy lub do pobrania ze strony

internetowej: www.bip.bobrowice.pl

Share Button