Wyniki otwartego kokursku ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2014 roku

 Ogłoszenie, Sport

ZARZĄDZENIE Nr 14/14

Wójta Gminy Bobrowice

 z dnia  30 stycznia 2014r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanych w 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), uchwały Nr XX/196/13 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Lub. Z 2013r. poz.2644)                  w związku z §6 Regulaminu pracy komisji konkursowej stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 1/14 Wójta Gminy Bobrowice z dnia 7 stycznia 2014r. zarządza się, co następuje:

     §1. Po zapoznaniu się z propozycją podziału środków przedłożoną przez Komisję Konkursową,powołaną Zarządzeniem Nr 1/14 Wójta Gminy Bobrowice z dnia 7 stycznia 2014 roku w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na zasadach określonych             w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udziela się dotacji na wsparcie następujących zadań:

L.p.

Nazwa i adres podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

1. Uczniowski Klub Sportowy „Sokół”66-627 Bobrowice 36 prowadzenie wielosekcyjnego klubu sportowego w Bobrowicach 14.000,00 zł
2. Ludowy Klub Sportowy „Bóbr” Bobrowice66-627 Bobrowice 115c upowszechnianie piłki nożnej              w miejscowości Bobrowice 25.000,00 zł
3. Uczniowski Klub Sportowy „Energetyk”66-627 Dychów 39 upowszechnianie biegów na orientację w miejscowości Dychów i Gminie Bobrowice 14.000,00 zł
4. Klub Sportowy „Energetyk” Dychów66-627 Dychów 48/4 upowszechnianie piłki nożnej              w miejscowości Dychów 19.000,00 zł
    RAZEM: 72.000,00 zł

 

     §2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. obsługi petenta, oświaty i archiwum i Skarbnikowi Gminy.

     §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                            Wójt

 

/-/ Marek Babul

 

Share Button