ZIMOWISKO 2023

 Ogłoszenie

Lubuska izba Rolnicza ogłasza nabór na zimowisko, które odbędzie się w dniach  w czasie ferii w 2023 r. w terminie od 04.02.2023 r. do 10.02.2023 r. w Zakopanem-Kościelisku w Ośrodku Rewita.

Będzie to 7-dniowy wyjazd dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wyłącznie dla dzieci i młodzieży szkolnej urodzonych od 01 stycznia 2007 i których przynajmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów (w okresie jakim jest organizowane zimowisko) jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego tj. pobiera rentę bądź emeryturę – konieczne jest zaświadczenie z KRUS.

Odpłatność za jedno dziecko z rodziny rolniczej wynosi 700,00 zł (siedemset  złotych) i należy jej dokonać do dnia 5.01.2023 r. po wcześniejszym zgłoszeniu uczestnika zimowiska do Biura Lubuskiej Izby Rolniczej przy ul. Kożuchowskiej 15 A w Zielonej Górze,  tel. 68 324 62 62, 512 111 428 – osoba prowadząca nabór: Aneta Jędrzejko.

Wpłaty na rachunek bankowy:

Krajowa Rada Izb Rolniczych, ul. Żurawia 24 lok 15, 00-515 Warszawa

BNP Paribas S.A. nr 54 2030 0045 1110 0000 0211 7710,  z dopiskiem: cele statutowe, imię i nazwisko uczestnika zimowiska, termin turnusu

Ważne: wszelkie dokumenty podpisuje rodzic/opiekun, na którego wystawione jest zaświadczenie z KRUS!

Dokumenty wraz z potwierdzeniem przelewu proszę dostarczyć w terminie do 13 stycznia 2023 r. na adres:

Lubuska Izba Rolnicza, ul. Kożuchowska 15a, 65-364 Zielona Góra

Do pobrania:

Dokumenty obligatoryjne (do wypełnienia i dostarczenia do siedziby LIR w Zielonej Górze):

  1. zaświadczenie (w oryginale) potwierdzające ubezpieczenie w KRUS, wystawione na co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych – na zaświadczeniu muszą znaleźć  się informacje jak  w załączonym wzorze
  2. karta kwalifikacyjna uczestnika wyjazdu
  3. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez FSUSR
  4. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez KRIR
  5. regulamin zimowiska 2023

Dokumenty dodatkowe:

  1. w przypadku, gdy dziecko przebywa pod opieką inną niż rodziców należy dołączyć właściwe orzeczenie sądu;
  2. w przypadku, gdy dziecko posiada inne nazwisko niż rodzic niezbędne jest dokonanie przez rodziców  opisu wyjaśniającego ten fakt >> wzór oświadczenia
  3. w przypadku, gdy adres zamieszkania uczestnika jest inny niż adres na zaświadczeniu KRUS należy dołączyć oświadczenie dlaczego jest rozbieżność w adresie zamieszkania >> wzór oświadczenia

Pozostałe dokumenty do zapoznania się:

Wypoczynek zimowy w formie turnusów wyjazdowych dla dzieci rolników w 2023 roku organizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych we współpracy z Lubuską Izbą Rolniczą został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 900,00 zł na każdego uczestnika. 

Share Button