Karta Dużej Rodziny

 Ogłoszenie

1Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, Wójt Gminy Bobrowice uruchamia nabór wniosków do programu „KARTA DUŻEJ RODZINY”.

Karta przyznawana będzie każdemu członkowi rodziny z co najmniej trojgiem dzieci, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka.

– Wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wielodzietnej.

– Kartę przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

– Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,
2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki oraz planowanym terminie jej ukończenia w danej placówce,
4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Karta jest przyznawana bezpłatnie

–  Karta Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju

– Lista instytucji i firm, które zaoferują zniżki dla okazicieli Karty jest dostępna na stronie internetowej:

www.rodzina.gov.pl

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U.poz.755) wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2014r.

Informacje o Karcie Dużej Rodziny oraz o przysługujących uprawnieniach dostępne są na stronach internetowych:

www.mpips.gov.pl

https:// rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia


Wnioski oraz oświadczenie o przyznanie Karty dostępne są w GOPS w Bobrowicach oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bobrowice

Załącznik do wniosku – Pobierz

WNIOSEK – Pobierz

Oferta Partnerów Karta Dużej Rodziny – Pobierz


Do przyjmowania wniosków oraz przyznawania Karty Dużej Rodziny, Wójt Gminy Bobrowice upoważnił Kierownika GOPS Panią Jolantę Szuplak do realizacja tego zadania.

Zarządzenie Wójta

Share Button