OGŁOSZENIE

 Ogłoszenie

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2019/2020

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobrowice znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Termin składania wniosków:

od 1 do 15 września 2019 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od 1 września do 15 października 2019 r.

 Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Bobrowice  pok. nr 11. Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty: 528 zł.

 Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2019 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

 Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia.

Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca 2019 r.

 Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego udzielne są w Urzędzie Gminy Bobrowice pokój nr 11.

Share Button