Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

 Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1057) przedkładam Państwu do publicznej konsultacji  projekt aktu prawa miejscowego „Program Współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Bobrowice do zapoznania się z projektem Programu oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Urzędu Gminy w Bobrowicach (pokój Nr 11 I piętro) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@bobrowice.pl bądź tradycyjnej  w terminie do dnia 15 października 2021r. na załączonym formularzu.

Termin rozpoczęcia konsultacji  8 październik 2021r.

Termin zakończenia konsultacji  15 październik 2021r.

                                                                                               Wójt Gminy Bobrowice

                                                                                                 /-/ Wojciech Wąchała

w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2023rok

FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII

Share Button