REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ
na stronie internetowej www.bobrowice.pl

Niniejszy regulamin dotyczy zakładki „Ogłoszenia” na stronie internetowej Gminy Bobrowice.

§1. Definicje

 1. Wydawca – administrator strony, osoba upoważniona do dodawania i redagowania ogłoszeń na stronie www.bobrowice.pl stanowiącej własność Gminy Bobrowice.
 2. Ogłoszenie – informacja zawierająca ofertę: zamiany lub nieodpłatnego przekazania.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Aktualny Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.bobrowice.pl.
 2. Na stronie www.bobrowice.pl można dodawać bezpłatnie ogłoszenia – jak w definicji.
 3. Wydawca zastrzega sobie prawo usunięcia ogłoszenia lub odmowy emisji ogłoszenia bez podania przyczyny. Dane kontaktowe Ogłoszeniodawców serwisu, pojawiające się w ogłoszeniach, mogą być wykorzystywane przez użytkowników wyłącznie do nawiązania kontaktu z Ogłoszeniodawcą w celu uzyskania informacji lub przeprowadzenia transakcji.
 4. W zakładce ogłoszenia nie będą zamieszczane ogłoszenia zawierające oferty handlowe, usług oraz związane z pracą w Internecie. Wiarygodności treści zamieszczanych w ogłoszeniach nie jest kontrolowana. Oświadczenia woli oraz umowy między użytkownikami serwisu są zawierane bez udziału oraz bez pośrednictwa serwisu, który nie jest stroną tych umów. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych na stronach serwisu bobrowice.pl (ogłoszenia) spoczywa na jego użytkownikach. Serwis nie jest oferentem, a jedynie przedstawia informacje o potrzebach ogłoszeniodawców. Treści ogłoszeń mają wyłącznie charakter informacyjny, nie mogą być traktowane jako oferta handlowa.
 5. Ogłoszenia będą dodawane i redagowane w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy Bobrowice zgodnie Regulaminem Organizacyjnym – dostępnym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
 6. Przekazując do publikacji ogłoszenie należy podać termin jego ważności w postaci daty zakończenia emisji.
 7. Wszelkie ogłoszenia zawierające treści obraźliwe, łamiące obowiązujące normy prawne oraz w jakikolwiek inny sposób naruszające zasady współżycia społecznego będą bezzwłocznie usuwane. Wydawca zastrzega sobie prawo nie zamieszczenia lub usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyny. W przypadku ogłoszeń drobnych, zabrania się wielokrotnego zamieszczania w tej samej kategorii ogłoszeń tego samego produktu lub usługi przez jednego użytkownika oraz zamieszczania ogłoszeń zawierających adresy WWW stron komercyjnych a także reklamy innych serwisów WWW poprzez podanie ich nazwy. Adresy takie będą z treści ogłoszeń usuwane.
 8. Wydawca może ponadto zaprzestać świadczenia usługi, jeżeli z przyczyn od niego niezależnych oraz wszelkich awarii nie ma możliwości dalszego świadczenia usługi.
 9. Ogłoszeniodawca nie będzie udostępniał treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, bądź w jakikolwiek inny sposób naruszający normy współżycia społecznego.
 10. Ogłoszeniodawca nie będzie dodawał do bazy zdjęć i treści opatrzonych logiem innych serwisów.
 11. Ogłoszeniodawca dodając swoją ofertę oświadcza tym samym, iż zapoznał się z poniższym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

§3. Odpowiedzialność stron

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z usługi.
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń dodawanych przez ogłoszeniodawców i nie odpowiada za naruszenia prawa wynikające z takiego przekazu informacji.
 3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych serwisu, spowodowanych np. awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
 4. Wydawca nie uczestniczy w transakcjach pomiędzy ogłoszeniodawcą oraz ogłoszeniobiorcą oraz zastrzega sobie prawo nieuczestniczenia w ewentualnych sporach zaistniałych pomiędzy nimi.
 5. Ogłoszeniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność prawną wynikającą lub związaną z ogłoszeniem. Zamieszczający ogłoszenie oświadcza niniejszym i zapewnia, że ogłoszenie jest zgodne z regulaminem serwisu, oraz że ogłoszenie nie naruszy przepisów prawa ani praw osób trzecich, w tym między innymi nie naruszy praw autorskich, patentowych, nie zniesławi, nie naruszy prywatności ani godności, nie naruszy praw zapobiegających dyskryminacji ani też innych praw jakiejkolwiek osoby fizycznej bądź podmiotu.

§4. Postanowienia końcowe

 1. Do kwestii nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie.
 3. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.