Wodociąg dla miejscowości Chromów

 Ogłoszenie

Na ukończeniu jest realizacja budowy sieci wodociągowej dla miejscowości Chromów i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Prądocinek. Już niedługo mieszkańcy Chromowa będą mogli korzystać z bieżącej wody płynącej ze stacji uzdatniania wody w Dychowie. Wartość robót budowlanych to 430.000zł.

Chromów wodociąg

Dofinasowania ze środków PO „Ryby”.

 Ogłoszenie

Wpłynęły do budżetu gminy środki w wysokości prawie 180.000zł  z Programu Operacyjnego „Ryby” dotyczące budowy chodników w Bobrowicach, Bronkowie i Dychowie oraz dotyczące wiaty rekreacyjnej w Dębach i wiaty na stadionie w Bobrowicach.  W lipcu wybudowano oświetlenie boiska treningowego na stadionie w Bobrowicach, któremu także przyznano dofinasowanie z tego programu.

 

Remont świetlicy wiejskiej w Janiszowicach

 Ogłoszenie

We wrześniu gmina złożyła do Lokalnej Grupy Działania „Między Odrą a Bobrem”  wniosek o dofinasowanie z PROW w ramach „Odnowy i rozwoju wsi” częściowego remontu świetlicy wiejskiej w Janiszowicach. Do podziału jest niewielka kwota tj. około 220.000zł na wnioski, które można zrealizować i rozliczyć do marca 2015r. W związku z tym zakres remontu nie może być zbyt duży. Wkrótce będzie wymiana jednoszybowych okien i drzwi wejściowych, wykonany będzie sufit podwieszany. Wartość kosztorysowa zadania to 47.000zł, w tym dofinasowanie z PROW 30.521zł. W przyszłym roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej  na wykonanie ocieplenia ścian i nowej elewacji świetlicy, wymianę pokrycia dachu, dobudowę sanitariatów i kotłowni ogrzewającej obiekt

Remont świetlicy wiejskiej w Wełmicach

 Ogłoszenie

W świetlicy wykonano sanitariaty oraz podjazd dla niepełnosprawnych, co znacznie ułatwi mieszkańcom korzystanie z obiektu zwłaszcza podczas różnego rodzaju imprez. Dalszy remont planowany jest po uruchomieniu nowych środków unijnych, z których gmina zamierza pozyskać dofinansowanie.

 

Remonty mieszkań komunalnych i socjalnego

 Ogłoszenie

W 2014r.  w miejscowościach Bobrowice (2), Brzezinka (1), Bronków (2), Dachów (1) i Przychów (1) przeprowadzono częściowe remonty siedmiu gminnych mieszkań, w tym 6 komunalnych i 1 socjalnego. Prace wykonało 6 osób (w tym 1 kobieta) długotrwale bezrobotnych, korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach. Zadanie jest realizowane w ramach realizacji zadania „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego edycja 2013”, przeprowadzanego w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”.  Realizacja zadania finansowana była z trzech źródeł. Gmina Bobrowice otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 120.000zł, następnie otrzymano środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim w kwocie ok. 70.500 zł na organizację robót publicznych , a udział własny Gminy Bobrowice określono na kwotę 30.000zł

Autobus do Lubska znów kursuje!

 Ogłoszenie

Dzięki usilnym staraniom gminy PKS Zielona Góra ponownie uruchomił od października połączenia autobusowe z Lubskiem. Mieszkańcy miejscowości Wełmice, Przychów, Janiszowice, Strużka, Barłogi, Dachów, Dęby, Bobrowice i Dychów mogą dojechać do pracy i szkół w Lubsku.

Remont drogi w Dębach

 Ogłoszenie

W miejscowości Dęby zakończono pierwszą część remontu drogi gminnej tj. utwardzono drogę kruszywem. W przyszłym roku planowane jest utwardzenie kruszywem pozostałej części drogi, a w kolejnym etapie położenie dywanika asfaltowego. Koszt wykonanych robót budowlanych to ponad 72.000zł brutto.