Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 Ogłoszenie

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

pn. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacja

w Wełmicach i rozbudowa sieci wodociągowej w Bronkowie”.

mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarze wiejskim dzięki poprawie stanu gospodarki wodno-ściekowej Gminy Bobrowice poprzez budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w Wełmicach i rozbudowę sieci wodociągowej w Bronkowie.

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem  ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury , w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii  „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

W dniu 30 lipca 2020r. Samorząd Województwa Lubuskiego

podpisał z Gminą Bobrowice umowę o przyznaniu pomocy.

 Szacunkowy koszt inwestycji to 3.785.857zł

– w tym dofinansowanie 1.956.562zł.

Realizacja zadania:

W 2020r. gmina zrealizował Etap I zadania polegający na rozbudowie sieci wodociągowej w Bronkowie. Wykonana inwestycja przyczyni się do rozwoju budownictwa mieszkalnego w tej części miejscowości. Obecnie gmina jest na etapie złożenia wniosku o płatność do Urzędu Marszałkowskiego.

W marcu 2021r. gmina podpisała umowę na wykonanie Etapu II na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Wełmicach w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Obecnie trwają prace projektowe.

Share Button