Pożyczka z WFOŚiGW na oczyszczalnię ścieków w Dychowie!

 Ogłoszenie

W dniu 7 września 2020r. Gmina Bobrowice reprezentowana przez Wójta Gminy Bobrowice Wojciecha Wąchałę i Skarbnik Gminy Mirosławę Fleszar podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze reprezentowanym przez Prezesa Mariusza Herbuta  umowę pożyczki na finansowanie zadania pn. Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Dychowie. Udzielona pożyczka to ponad 2.940.000zł. Gmina planuje skorzystać z możliwości umorzenia części przyznanej kwoty w wysokości do 30%.

Dzięki inwestycji poprawi się jakość oczyszczania ścieków co przyczyni się do ochrony środowiska, a w szczególności poprawy stanu wód rzeki Bóbr. W maju gmina po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych z Zakładem Inżynierii Sanitarnej „Hossa” z Sulechowa.

Zadanie jest finansowane ze środków NFOŚiGW

udostępnionych WFOŚiGW w Zielonej Górze w formie pożyczki

oraz budżetu Gminy Bobrowice.

Share Button