Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

 Ogłoszenie

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 571) przedkładam Państwu do publicznej konsultacji  projekt aktu prawa miejscowego „Program Współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Bobrowice do zapoznania się z projektem Programu oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Urzędu Gminy w Bobrowicach (pokój Nr 11 I piętro) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@bobrowice.pl bądź tradycyjnej  w terminie do dnia 13 października 2023r. na załączonym formularzu.

Termin rozpoczęcia konsultacji  6 październik 2023r.

Termin zakończenia konsultacji  13 październik 2023r.

Projekt programu (DOCX, 23 KiB)

Formularz (DOC, 23.5 KiB)

Share Button