Rekompensaty za koszt transportu i pakowania

 Ogłoszenie

Agencja Rynku Rolnego przesyła komunikat dotyczący powiadomień o wycofaniu owoców i warzyw, , zwracam się prośbą o umieszczenie w/w komunikatu w Państwa piśmie, na stronie internetowej, a także na tablicy ogłoszeń celem dotarcia do jak najszerszego grona zainteresowanych odbiorców.

Uwaga ! Rekompensaty za koszty transportu i pakowania

Agencja Rynku Rolnego informuje, że koszty transportu i pakowania przy operacjach wycofania z przeznaczeniem na cele bezpłatnej dystrybucji zarówno w przypadku działań realizowanych przez organizacje producentów (realizujących programy operacyjne) jaki i producentów indywidualnych będą rekompensowane ze środków finansowych UE.

Informacja powyższa wynika z rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014 z dnia 29.08.2014 r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 913/2014 oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw, określa się zasady rekompensowania kosztów transportu, pakowania i sortowania.

Stawki określają załączniki nr XII i XIII rozporządzenia Nr 543/2011r Załączniki

Link do strony ARR: Link

Share Button