,,Samozatrudnienie Twoją szansą – 2 edycja”

 Ogłoszenie

Fundacja ,,Przedsiębiorczość” oraz firma Consultor Sp.z o.o., zapraszają do wzięcia udziału w  projekcie „Samozatrudnienie Twoją Szansą” – 2 edycja”, nr RPLB.06.03.01-08-0027/18, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa numer 6.- Regionalny Rynek Pracy, Działania nr 6.3. – Wsparcie dla samozatrudnienia, Poddziałanie nr 6.3.1.- Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Cel:

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie lubuskim przez przygotowanie 30 Uczestników projektu (min. 24 kobiety) bezrobotnych oraz biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby 50+, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, zamieszkałe wybrane powiaty (patrz poniżej) do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tym utworzenie 25 firm i zatrudnienie przez Uczestników Projektu 5 osób dzięki usługom szkoleniowym, bezzwrotnym dotacjom i wsparciu pomostowemu od 01.08.2018 r. do 30.11.2019 r.

Projekt realizowany jest w okresie od 2018-08-01 do 2019-11-30 r. na terenie powiatów: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego ziemskiego, żagańskiego.

Rekrutacja do projektu odbywa się dwuetapowo:
– I etap: ocena formalna Formularza rekrutacyjnego oraz ocena merytoryczna Formularza rekrutacyjnego pod kątem planowanej działalności gospodarczej, prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną.

– II etap: weryfikacja predyspozycji (w tym np. osobowościowych, poziom motywacji, samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i analitycznego myślenia, sumienność) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przeprowadzana przez doradcę zawodowego.

CO OFERUJEMY UCZESTNIKOM PROJEKTU?

1. Wsparcie merytoryczne:

  • szkolenia z tematyki: ABC Przedsiębiorczości,
  • wsparcie doradcze po rozpoczęciu działalności gospodarczej.
  1. Wsparcie finansowe w formie:
  • bezzwrotnej dotacji w kwocie 24 000 zł,
  • wsparcia pomostowego finansowego w kwocie 1 200 zł/mc, przez okres do 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej
  • materiały szkoleniowe,
  • catering oraz
  • zwrot kosztów dojazdu.

REKRUTACJA DO PROJEKTU rozpoczyna się od 17.12.2018 do 21.01.2019r.

DZIE UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE?

Share Button