Zapytanie Ofertowe na obiady

 Ogłoszenie

Bobrowice dnia, 14.04.2014r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach w ramach realizacji projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt:” Program aktywizacji bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w Gminie Bobrowice

zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za obiad jednodaniowy

Przedmiot zamówienia obejmuje:
– przygotowanie obiadu jednodaniowego ,/ cena dotyczy jednego obiadu w zestawie porcja mięsa, surówki i ziemniaki lub pochodne/
– przywóz do miejscowości Bobrowice 131 i podanie obiadu.
– minimalna ilość obiadów przywożona jednorazowo wynosi : 14 zestawów

Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:
termin realizacji – wg indywidualnych harmonogramów dostarczanych co najmniej trzy dni przed zajęciami w terminie od miesiąca czerwca 2014r do grudnia 2014r

Kryteria wyboru oferty:
Cena – 100%
Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2014r do godziny 14.00/
Forma oferty oraz miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej , Bobrowice 131, pokój nr 5 .W przypadku przesyłki listowej liczy się data wpływu . Dopuszcza się przesłanie oferty drogą elektroniczną. Na adres: ops@bobrowice.pl

Kierownik GOPS
Jolanta Szuplak

Share Button