Ogłoszenie o możliwości składania wniosków

 Ogłoszenie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Zarząd Województwa Lubuskiego
na wniosek
Lokalnej Grupy Działania
„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem”
informuje o możliwości składania za pośrednictwem LGD „Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Między Odrą a Bobrem” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 –
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:
a) operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale
przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „małych projektów”:
– termin składania wniosków: 05.05.2014r. – 19.05.2014r.
– limit dostępnych środków: 873 089,64 zł.
Składane operacje/projekty w celu wyboru wg kryteriów zgodności z LSR i kryteriów wyboru
operacji winny spełniać minimalne wymagania polegające na:
– otrzymaniu pozytywnej oceny „TAK” w zakresie „Kryteriów zgodności z LSR”,
– otrzymaniu co najmniej 16 pkt średniej arytmetycznej w wyniku oceny dokonanej na
podstawie „Kryteriów wyboru operacji”;
b) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach
działań „Odnowa i rozwój wsi”:
– termin składania wniosków: 05.05.2014r. – 19.05.2014r.
– limit dostępnych środków: 363 496,75 zł.
Składane operacje/projekty w celu wyboru wg kryteriów zgodności z LSR i kryteriów wyboru
operacji winny spełniać minimalne wymagania polegające na:
– otrzymaniu pozytywnej oceny „TAK” w zakresie „Kryteriów zgodności z LSR”,
– otrzymaniu co najmniej 9 pkt średniej arytmetycznej w wyniku oceny dokonanej na
podstawie „Kryteriów wyboru operacji”;
c) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”:
– termin składania wniosków: 05.05.2014r. – 19.05.2014r.
– limit dostępnych środków: 223 899,50 zł.
Składane operacje/projekty w celu wyboru wg kryteriów zgodności z LSR i kryteriów wyboru
operacji winny spełniać minimalne wymagania polegające na:
– otrzymaniu pozytywnej oceny „TAK” w zakresie „Kryteriów zgodności z LSR”,
– otrzymaniu co najmniej 16 pkt średniej arytmetycznej w wyniku oceny dokonanej na
podstawie „Kryteriów wyboru operacji”;
d) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”:
– termin składania wniosków: 05.05.2014r. – 19.05.2014r.
– limit dostępnych środków: 100 000,00 zł.
Składane operacje/projekty w celu wyboru wg kryteriów zgodności z LSR i kryteriów wyboru
operacji winny spełniać minimalne wymagania polegające na:
– otrzymaniu pozytywnej oceny „TAK” w zakresie „Kryteriów zgodności z LSR”,
– otrzymaniu co najmniej 10 pkt średniej arytmetycznej w wyniku oceny dokonanej na
podstawie „Kryteriów wyboru operacji”.
Miejsce i tryb składania wniosków – wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD:
„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem” w Zaborze
ul. Lipowa 1, w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz. 1115 – 1515.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz
niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w
biurze oraz na stronie internetowej LGD „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Między Odrą a Bobrem”: www.miedzyodraabobrem.pl a także w siedzibie oraz na stronie
internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: www.prow.lubuskie.pl
Dodatkowo informacji udzielają pracownicy biura LGD:
1) Piotr Kulikowski tel. (68) 3218308
2) Czesław Słodnik tel. (68) 3218303
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach II schematu Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Share Button